OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żabno na lata 2023 -2026 z uwzględnieniem perspektywy na 2027-2030

news-zabno

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żabno na lata 2023 -2026 z uwzględnieniem perspektywy na 2027-2030

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973)

 

 

Burmistrz Żabna zawiadamia, że w dniach 16.09.2022 r. do 7.10.2022 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żabno na lata 2023 -2026 z uwzględnieniem perspektywy na 2027-2030”

 

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno w godzinach urzędowania. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej  http://zabno.pl.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres umzabno@zabno.pl.

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Żabna

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność