Petycja

2024

Dotyczy: Informacji publicznej- jaka kwotę Kierownik Jednostki zabezpieczył w 2023 r. w związku z podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych Urzędników.

Data wniesienia petycji:

09.01.2024 r.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:

09.04.2024 r.

LINK DO PETYCJI

Odpowiedź

Tytuł petycji:

Kwota ze środków publicznych wydatkowanych w 2023 r w ramach zakupów związanych z szeroko rozumianymi usługami poligraficznymi. 

Data wniesienia petycji:

20.02.2024 r.

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

20.05.2024 r.

LINK DO PETYCJI

Odpowiedź na Wniosek

Odpowiedź na Petycję

Dotyczy: uregulowania i poprawy przejazdu przez rzekę Kuźmiejuwkę w Łęgu Tarnowskim

Data wniesienia petycji: 27.02.2024 r.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

27.05.2024 r.

LINK do petycji

Odpowiedź

Tytuł petycji:

Inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy. 

Data wniesienia petycji:

06.05.2024 r.

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do: 

06.08.2024 r.

LINK DO PETYCJI

Odpowiedź

Dotyczy: Organizacja i finansowanie szkoleń

Data wniesienia petycji:

31.05.2024 r.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:

30.08.2024 r.

LINK DO PETYCJI

Dotyczy: Wydatków na szkolenia.

Data wniesienia petycji:

04.07.2024 r.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:

04.10.2024 r.

LINK DO PETYCJI

2023

Tytuł petycji:

Punt zbierania odpadów w miejscowości Sieradza


Data wniesienia petycji:

17.05.2023 r.


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

17.08.2023 r.

 

LINK DO PETYCJI

2022

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583) 

 

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  

Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

 

Adresatem Wniosku/Petycji* – jest Organ  ujawniony w komparycji – jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma – wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052) 

 

Preambuła Wniosku/Petycji*:

Ustawa o efektywności energetycznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 468), nakłada na Decydentów z Jednostek Sektora Administracji Publicznej – permanentne wdrażanie “środków poprawy efektywności energetycznej” – scilicet art. 6 tejże ustawy, precyzuje katalog obligatoryjnych takich działań, inter alia: realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii, etc   

 

Tymczasem kiedy pytaliśmy dwa lata temu Dyrektorów Szkół na terenie kraju – miejscowo właściwych dla danej gminy – o to jaki wdrożyli środek poprawy efektywności energetycznej w ostatnich latach  i gdzie zgodnie z art. 6 ust. 3 tejże ustawy – na swojej stronie Internetowej – Dyrektor informuje o “stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej” 

Gros odpowiedzi brzmiało – “nie stosował, nie publikował, etc…” – sci! 

 

Dlatego biorąc pod uwagę powyższe, oraz uzasadniony społecznie – interes pro publico bono, wnosimy: 

 

Osnowa Wniosku: 

 • 1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.) gdzie Gmina opublikowała informację o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej – zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 ust. 3  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r)   

 

 • 1.2) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie dołączenia do udzielonej odpowiedzi odnośnych skanów źródłowych dokumentów księgowych (faktur VAT) za ostatni okres rozliczeniowy – z których wynikać będą koszty jakie poniosła Gmina w zakresie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej. 

 

 • 1.3) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d i pkt. 3   wzmiankowanej Ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) wnosimy o podanie danych kontaktowych Urzędnika (Wydziału lub Spółki Komunalnej), który w zakresie powierzonych mu zadań i wykonywanych kompetencji nadzoruje sprawy związane coroczną poprawą efektywności energetycznej  – sensu largo   – scilicet:  (Imię i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe Urzędnika) 

 

 • 1.4) Na mocy wzmiankowanych powyżej przepisów, art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b i f i pkt. 3   wzmiankowanej Ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) wnosimy o udzielenie informacji publicznej –kto jest   właścicielem instalacji gazowej właściwej miejscowo dla terenu gminy? (w tym przypadku wnioskodawca ma na myśli nazwę odnośnego Podmiotu/firmy/etc)

 

Rzeczone  pytanie wnioskodawca uznaje za niezwykle ważkie, w kontekście obecnej sytuacji społeczno gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy – właścicielem wzmiankowanej wyżej instalacji powinien być bezwzględnie podmiot realizujący zadania publiczne, działający zgodnie z   państwową strategią bezpieczeństwa energetycznego – najlepiej – Podmiot z udziałem właśności skarbu państwa, etc

Jak ważka jest to tematyka wynika chociażby z ostatnich problemów w Gminie Ustka, Mrozy czy Cegłów – gdzie empiria pokazała jak istotne i brzemienne w skutkach są odnośne decyzje i zagadnienia z punktu widzenia uzasadnionego interesu pro publico bono. 

 

 • 1.5) Na mocy wzmiankowanych powyżej przepisów, art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c   wzmiankowanej Ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) wnosimy o udzielenie informacji publicznej – czy  Gmina korzystała/a z modelu Grupy Zakupowej w ramach dokonywanych zakupów energii elektrycznej? 

 

 

 

Petycja odrębna: 

 

 • 2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052) , wnosimy petycję do Kierownika JST o to aby jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę w 2022 r. była optymalizacja wydatków związanych kosztami zakupu  energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie związane z zagadnieniami poruszanymi przez wnioskodawcę w §1.4 niniejszego wniosku.

 

Zdaniem wnoszącego – niniejsze pismo należy go procedować dwutorowo w trybie ustawy o petycjach i ustawy o dostępie do inf. publicznej  – dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru i procedur biurokratycznych wniosek i petycję przesyłamy en-bloc – w jednym piśmie.  

 

Nie jest to łączenie trybów – zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne – wniosek  i odrębną petycję   – vide –  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy – dostępne w sieci Internet.  

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma – wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 

 

Korespondując z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.) – zdaniem wnioskodawcy – dane te powinny być ad hoc dostępne w Urzędzie, przekazanie ich kopii (skanu) nie wymaga działań związanych z długotrwałym ich przetwarzaniem i dane te   wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono – nawiązując osnowy powyższego wniosku. 

 

 

 • 3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści wniosku  na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) W tym przypadku prośba jest fakultatywna gdyż – obowiązek taki istnieje jedynie w przypadku petycji. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie, mamy nadzieję, że Urząd również.  

 

 • 4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) –  na zwrotny – adres e-mail: poprawa.efektywnosci.energetycznej@samorzad.pl  

 • 5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP – w związku z art.  241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres e-mail poprawa.efektywnosci.energetycznej@samorzad.pl 
 • 6) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590) 

 

 

Współwnioskodawca: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu – Adam Szulc 

 1. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 

Komentarz do Wniosku:

 

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany – na podstawie – unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.

Rzeczony adres e-mail – zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej – stanowiąc informację pewną i potwierdzoną – jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 

Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052)   –  w naszym mniemaniu – nie oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA  

W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  – procedować nasze wnioski  –  w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). 

Zatem – wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany – jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 

W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA – scilicet: “Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” – w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 

Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem – ma prawo i obowiązek – usprawniać struktury administracji samorządowej i każdy Podmiot bez wyjątku ma obowiązek walczyć o lepszą przyszłość dla Polski. 

Zatem pomimo formy zewnętrznej – Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  – zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 

 

Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca – jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” – w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

 

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

Wnioskodawca   – pro forma podpisał – niniejszy wniosek –  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) – choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  – w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

 

Celem naszych wniosków jest – sensu largo – usprawnienie, naprawa – na miarę istniejących możliwości – funkcjonowania struktur Administracji Publicznej – głownie w Gminach/Miastach  – gdzie jak wynika z naszych wniosków – stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 

 

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej – stan faktyczny jest o wiele lepszy.  

 

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się – poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej – że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) –  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych – co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: “Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP “Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

 

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: “§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.”

Eksperci NIK piszą: “Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej” [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

 

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą  prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji – i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną. 

 

Oczywiście – wszelkie ewentualne postępowania – ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej – będące następstwem niniejszego wniosku – należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych –  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności –  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów – zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Odpowiedź na petycję: RG.150.1.2022.JT

Petycja w sprawie koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Żabno
 

Tytuł petycji:

Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy


Data wniesienia petycji:

22.07.2022 r.


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

22.10.2022 r.

W załączeniu skan Petycji w pliku

ODPOWIEDŹ

Tytuł petycji:

Protest przeciwko wydaniu pozytywnej decyzji na realizację przedsięwzięcia pn. Utworzenie punktu zbierania i przeładunku odpadów inne niż niebezpieczne, w tym złomu oraz odpadów obojetnych na działce 781/21 w . Niedomice przy ul. Kolejowej


Data wniesienia petycji:

18.08.2022 r.


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

18.11.2022 r.

W załączeniu skan Petycji w pliku

Odpowiedź

Tytuł petycji:

 

W sprawie oszacowania potrzeb związanych z dezynfekcją powietrza w miejscach

użyteczności publicznej.  

 

 

Data wniesienia petycji:

 

17.10.2022 r.

 

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

 

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do: 

 

17.01.2023 r

 

ZAŁĄCZNIK: Treść petycji

>> Odpowiedź

 

2021

P E T Y C J A do tutejszej Rady Gminy

o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO

 

Wnosząca petycję: Teresa Garland 

Rodo: Wyrażam zgodę na publiczną publikację moich danych koniecznych do realizowania petycji.

 

Upoważniam wszystkich Polaków do wysyłania tej petycji do wszystkich gmin w Polsce.

 

Zwracam się z petycją do tutejszej Rady gminy by wyraziła opinię ws przeprowadzenia BEZPOŚREDNIEGO (podstawa: art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.

 

Proponowane pytania referendalne:

1.Czy zgadzasz się na wdrożenie Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland?

2.Czy zgadzasz się na wdrożenie w Polsce ustroju Prezydencko-Ludowego?

 

W załącznikach przesyłam:

1.Uzasadnienie dla konieczności przeprowadzenia Referendum Ludowego w Polsce tj. Deklarację Samostanowienia Narodu Polskiego.

2.Metoda przeprowadzenia Referendum.

3.Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland

4.Projekt Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego

 

A poniżej wystąpienie byłego Posła na Sejm ś.p. Janusza Sanockiego ws istniejącego obecnie w Polsce, łamiącego Konstytucję Kodeksu Wyborczego który w praktyce uniemożliwia Polakom bezpośrednio i indywidualnie kandydować w wyborach:

Zacząć należy od tego że w 2019 roku wybory do Sejmu były nieważne gdyż obecna ordynacja wyborcza jest niezgodna z Konstytucją z jej artykułami: 32, 60, 96.  W tej sprawie na jesieni 2019 roku Poseł Sanocki zaapelował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy aby ten wstrzymał się z ogłoszeniem nowej kadencji Sejmu i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej sprawy. Jednocześnie zaapelował do Senatu by rozpoczął inicjatywę ustawodawczą i zmienił istniejący Kodeks Wyborczy. Żródło wideo na Youtube pt.: „Wystąpienia posła Janusza Sanockiego na ostatnim posiedzeniu 8. kadencjii”  https://www.youtube.com/watch?v=b22-Uayhtno

Pomimo poważnych wątpliwości co do demokratyczności wyborów, pan Prezydent Andrzej Duda nową kadencję Sejmu ogłosił.

Przytaczam wypowiedź tj. treść wystąpienia pana Posła Janusza Sanockiego odnośnie nieważności wyborów:

„13 X 2019r. odbyły się wybory parlamentarne. O ile w wyborach do Senatu każdy obywatel mógł zgłosić swoją kandydaturę, to w wyborach do Sejmu takiej możliwości polski obywatel nie ma. Państwowa Komisja Wyborcza w orzeczeniu które wydała na mój wniosek 31 maja 2019r. stwierdziła iż obywatelowi, polski kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego kandydowania na Posła, co w sposób oczywisty narusza polską Konstytucję: art.32, art.60. Polak który nie może kandydować indywidualnie został skazany na to iż o skorzystaniu ze swojego prawa biernego wyborczego, decydują w praktyce oligarchie kilku partii politycznych. I w ten sposób zostało zawłaszczone nam, odebrane nam prawo do kandydowania na Posła do Sejmu, a ta decyzja została przekazana w ręce Pana Kaczyńskiego, Pana Schetyny i ich otoczenia. I w ten oto sposób Szanowni Państwo, wszystkie „jedynki” z listy PISu i wszystkie „jedynki” z listy Platformy Obywatelskiej Koalicji, weszły do Sejmu w tych wyborach. Wszystkie. Trzy czwarte Posłów przyszłej kadencji, to będą osoby wybrane z pierwszego, drugiego i tam trzeciego miejsca. To ja stawiam pytanie: Kto wybrał tych Posłów? Czy obywatele przy urnach? Czy też liderzy partii politycznych? Bezwzględnie odpowiedź jest prosta! Liderzy partii politycznych! To znaczy że zostały naruszone zarówno artykuł 96 Konstytucji i warunki jakim mają odpowiadać demokratyczne wybory, a mianowicie została naruszona „równość” procesu wyborczego, bo to jedni obywatele decydują KTO MOŻE kandydować a KTO NIE MOŻE. Została naruszona „powszechność” prawa wyborczego, i „bezpośredniość”. Skoro tak wiele przymiotników prawa wyborczego opisanych w artykule 96 Konstytucji zostało naruszone, to trzeba stwierdzić wprost, że wybory do Sejmu były nieważne. Nie mogą być bowiem ważne wybory do Sejmu, przeprowadzone według kodeksu Wyborczego który narusza Konstytucję. W związku z tym, ja apeluję do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczpospolitej, którego zadaniem głównym jest strzeżenie Konstytucji, iżby wstrzymał się ze zwoływaniem nowego Sejmu i poparł i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o pilne rozpatrzenie mojego wniosku o stwierdzenie niezgodności Kodeksu Wyborczego z Konstytucją. Wybory do Sejmu były nieważne! Obrońcy tego systemu partyjnego wybierania Posłów, powołują się często na to iż jest tam jeszcze piąty przymiotnik: „że wybory mają być proporcjonalne” w artykule 96. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 43, prawie 44 procent głosów, ale w Sejmie ma zdecydowaną większość, ma ponad 50 procent głosów. Natomiast w Senacie który był wybierany jednomandatowo, jest tam 48 procent.  Więc pytam się: które wybory są bardziej proporcjonalne? Czy te prowadzone w okręgach jednomandatowych czego efektem jest Senat? Czy te prowadzone według ordynacji tzw. proporcjonalnej która wcale ordynacją proporcjonalną nie jest. Podczas tego ostatniego mojego wystąpienia tutaj, apeluję do wszystkich obywateli żeby poparli niesutanny nasz wniosek o zmianę systemu wyborczego który jest patologiczny, łamie konstytucję, narusza prawa obywatelskie i prowadzi do obniżenia jakości Parlamentu. Prawdziwie legalną Izbą w tej kadencji będzie Senat. Apeluję zatem do Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany systemu wyborczego do Sejmu. Bez tej zmiany, Polska dalej będzie brnąć w bezsensowne konflikty, w chore partyjniactwo, w patologiczne układy na styku spółek państwowych oraz partii politycznych. Apeluję do Prezydenta iżby położył kres temu bezprawiu.”

 

Jak dotychczas żaden sąd w Polsce który powinien był stać na straży sprawiedliwości, demokracji i rządów prawa,  nie unieważnił Kodeksu Wyborczego a Sąd Najwyższy wręcz akceptował zatwierdzając i legalizując swoimi uchwałami wszystkie dotychczasowe niedemokratyczne rządy po 1989 roku w Polsce.

 

Wybory do Sejmu. Ustawa – Ordynacja wyborcza do Sejmu (rozdział 19, artykuł 160) Dz.U.nr 46, poz. 499, z dnia 16 maja 2001r. jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.

UZASADNIENIE:

1.Konstytucja RP stanowi: Art.96.2 „Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.”

Ponieważ określenie „bezpośrednie” wymienione jest przed „proporcjonalne”, to conajmniej połowa posłów powinna być wybierana w wyborach bezpośrednich (większościowych).

 

2.Ordynacja wyborcza do Sejmu, wg wyżej wskazanej ustawy:

Art.130 „Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym”.

Art.160.1 „Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu”

Przepis art. 130 ustawy jest powtórzeniem artykułu 96.2 Konstytucji.

Jednak art.160.1 ustawy wskazuje tylko wybory proporcjonalne. Wynika to wprost ze sposobu głosowania „tylko na jedną listę okręgową” oraz „wskazywanie pierwszeństwa”. Taki sposób głosowania (wskazywania!) jest charakterystyczny tylko i wyłącznie dla wyborów proporcjonalnych. Całkowicie pominiete są wybory „bezpośrednie”. Według tylko takiego sposobu głosowania przeprowadzane są wybory do Sejmu.

PODSUMOWANIE

Wybory do Sejmu przeprowadzane są częściowo niezgodnie z Konstytucją, ponieważ w Ustawie całkowicie pominięte są okręgi wyborcze wg ordynacji wyborczej bezpośredniej (większościowej). A to z kolei oznacza że co najmniej połowa Posłów do Sejmu została „wybrana” i jest „wybierana” niezgodnie z Konstytucją!

Tym samym Sejm jest nielegalny, a uchwalone ustawy tak „wybranego” Sejmu są nieważne z mocy ustawy konstytucyjnej, która jest najwyższym prawem RP. Z kolei rząd jest nielegalny ponieważ udzielane jest mu wotum zaufania (art.154.2 Konstytucji) przez nielegalny Sejm.

 

Oczekuję pilnego zajęcia się przez Radę Gminy powyższą petycją gdyż jest to priorytet. Polecam również zaznajomić się również ze stanem demokracji w Polsce w artykule pt. „Demokracja do lamusa? Nic bardziej błędnego!” na stronie: https://teresagarland.neon24.pl/post/160270,demokracja-do-lamusa-nic-bardziej-blednego

 

Z wyrazami szacunku

Teresa Garland

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ODPOWIEDŹ

Petycja 2/2021

P E T Y C J A do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społęcznego Komitetu Konstutytucyjnego 

 

Wnosząca petycję: Teresa Garland 

 

PETYCJA DO POBRANIA

 

Odpowiedź

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)

Dyrektor Szkoły Podstawowej*

Dyrektor Domu Kultury/Ośrodka Sportu (…)*  

 

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  – stosownie do dyspozycji Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1173, 2320)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)   – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320)

 

 • 1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach – wnosimy petycję do Kierownika Jednostki – o rozpatrzenie naszej prośby – dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu “Podwórko NIVEA” – edycja 2021

– szczegóły pod – https://podworko.nivea.pl

 

Preambuła Wniosku:

W naszym mniemaniu, petycja dotyczy wartości związanych z życiem zbiorowym.

 

Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach – nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych decydentów i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych – w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

Osnowa Petycji:

Niniejszym, wnosimy o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko NIVEA.

Warunkiem przystąpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2.

Kierownik JST (Wójt/Burmistrz/Prezydent/Dyrektor Szkoły/ Osoby zarządzające*) dysponując odpowiednim terenem może zwrócić się pomoc organizacyjną do lokalnych społeczności jak np.: dom kultury, świetlica, grupa rodziców itp.

 

Dodatkowo:

 • 2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy o petycjach w nawiązaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) przekazanie niniejszego tekstu/petycji   – do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół), które mogą dysponować  terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. (szczegóły pod adresem URL https://podworko.nivea.pl )

 

Fakultatywnie – jako podstawa przekazania petycji do Dyrektorów Szkół / Ośrodków Kultury i Sportu –  miejscowo właściwych dla terenu gminy – może również służyć art. 65 §1 KPA. 

 

 • 3) Efektem przystąpienia Gminy/Szkoły Podstawowej/Ośrodka Kultury i Sportu/Domu Kultury do konkursu może być sfinansowanie przez podmiot komercyjny  budowy, jednego z 20 rodzinnych Placów Zabaw.

Wartość każdego z placów zabaw to aż 250 tys. zł.  brutto wartości rynkowej.

Podobnie – jak w latach ubiegłych –  aby wyrównać szansę mniejszych miejscowości – Organizator – podzielił Adresatów na 3 koszyki:

1)  Lokalizacje do 20 tys. mieszkańców;

2)  Lokalizacje od 20 do 60 tys. mieszkańców;
3)  Lokalizacje powyżej 60 tys. mieszkańców.

Każdy zarejestrowany Podmiot, który przystąpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty edukacyjne – szczegóły pod https://podworko.nivea.pl

 

Uproszczono również znacznie – procedurę zgłoszenia lokalizacji – w 3 intuicyjnych krokach – szczegóły pod https://podworko.nivea.pl

 

Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku Gminy/Szkoły  oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi –  szczegóły pod https://podworko.nivea.pl

 

 • 4) Załączamy niezbędne materiały, list przewodni, Regulamin Konkursu Podwórko NIVEA, wizualizacje podwórka.

 

Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: https://podworko.nivea.pl

 

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję wystarczy zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.

 

Fakultatywnie – Jednostka, aby zwiększyć swoje szanse uzyskania jednej z nagród głównych – może zrealizować krótki film (ok. 3 minuty) o tematyce związanej z naszym Konkursem oraz zamieścić film za pomocą rzeczonego formularza, a także przekazać Organizatorowi prawa autorskie do Filmu – stosownie do przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Stosowne klauzule w tej mierze – znajdują się w rzeczonym formularzu online.

 

Dla Państwa informacji załączamy również kilka zdjęć z jednego z ponad 250  wybudowanych Placów Zabaw w ramach edycji Konkursu “Podwórko Nivea” w 2012, 2015, 2016, 2017  2018  2019, 2020 r.

 

Reasumując, w ścisłym kontekście wcześniejszych pytań, w trosce o pielęgnację wartości rodzinnych, wnosimy petycję  – na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z  241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinnego Miejsca Zabaw – Podwórko NIVEA, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością społeczeństw lokalnych.

 

Wspomniana firma komercyjna wykonałaby takie działania non profit w ramach prowadzonych dla dobra społecznego programów (szczegóły w załączonych materiałach oraz w materiałach, które zostały już dostarczone do JST za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Budowa “Podwórka NIVEA” –  byłby całkowicie sfinansowana przez Firmę Nivea sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST.

Jeszcze raz zaznaczamy, że zakup i montaż urządzeń jest finansowany przez Firmę NIVEA sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Konkursu ,,Podwórko NIVEA” – edycja 2021.  Jest to już siódma nasza akcja tego typu.

 

Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis – zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi – dotyczące finalizacji przedsięwzięcia – zgodnie ze stosowanymi przez Urząd/Szkołę/OSiR/Dom Kultury  zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.

 

Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podwórko NIVEA” jest kontynuacją akcji z lat ubiegłych, które cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnych.

 

Podsumowując ideą powyższego zapytania jest uwzględnienie petycji mającej na celu rozpatrzenie możliwości ewentualnego wspólnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw – “Podwórko NIVEA” –  na terenie całej Polski.

 

Zgodnie z Regulaminem – poprawnie zgłoszone lokalizacje zostaną zarejestrowane/opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu https://podworko.nivea.pl

 

Po zakończeniu procesu rejestracji, na podstawie warunków konkursu  zostaną wybrane JST/Szkoły/OSiR/Domy Kultury, w których Nivea sp. z o.o. wybuduje „Podwórko NIVEA” (Rodzinne Miejsce Zabaw)

Oczywiście założeniem programu jest pełna jawność i przejrzystość działań, tak aby wszystkie czynności, począwszy od niniejszego wniosku, skończywszy na finalizacji projektu (powstaniu Podwórka NIVEA –  dla Społeczności Lokalnej/Szkoły – odbywały się z pełnym poszanowaniem prawa, stąd szczegółowe warunki konkursu publikowane są pod adresem https://podworko.nivea.pl

 

W razie ewentualnych pytań co do merytoryki konkursu – wszelkich informacji udziela Infolinia Organizatora Konkursu „Podwórko NIVEA” pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz kontaktowy na stronie konkursowej

 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

 

 • 6) Wnosimy aby odpowiedź znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl

 

 • 7) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres rodzinnemiejsca@samorzad.pl

 

Na mocy przepisów Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej –  do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – identyfikujący nadawcę ( Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku.

 

Komentarz:

Naszymi działaniami – staramy się – w miarę możliwości – uczestniczyć w podnoszeniu poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspólnot Lokalnych, poprzez rozwój odnośnej infrastruktury – w szczególności przeznaczonej dla Młodzieży, Dzieci i Rodzin.

 

Art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

 

“§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

 • 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku”.

 

Mamy nadzieję, że potraktuje Państwo niniejszą petycję – jako dotyczącą rozwoju poziomu życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. (wkład w rozwój kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych, etc)

 

 

 W załączeniu – stosowne dossier formalne

 

Współwnioskodawca:

Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”

Xs – Events Sp. z o. o. Sp. k

 1. Morszyńska 55

02-916 Warszawa

 

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp zoo

Prezes Zarządu:  Adam Szulc

KRS: 0000059459

04-051 Warszawa

 1. Poligonowa 1

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl   

 

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: rodzinnemiejsca@samorzad.pl

Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

2020

Tytuł petycji:

Petycja w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 

Data wniesienia petycji:

23.03.2020r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

Koalicja POlska Wolna od 5G

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

23.06.2020 r.

W załączeniu skan Petycji w pliku

Odpowiedź

Tytuł petycji:

Petycja w interesie publicznym w zakresie uciążliwości zapachowej emitowanej przez gospodarstwo w Łęgu Tarnowskim 

Data wniesienia petycji:

03.07.2020r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

Mieszkańcy Łegu Tarnowskiego

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

03.10.2020 r.

W załączeniu skan Petycji w pliku

Odpowiedź

Tytuł petycji:

Petycja w sprawie montażu lampy doświetlającej drogę


Data wniesienia petycji:

29.07.2020r.


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

29.10.2020 r.

W załączeniu skan Petycji w pliku

Odpowiedź

Tytuł petycji:

Petycja w interesie publicznym w zakresie udzielenia informacji dotyczącej zakupu i udostępniania przez urząd płynów do dezynfekcji rąk


Data wniesienia petycji:

12.08.2020r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

Szulc Efekt sp. z o.o.
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

10.11.2020 r.

W załączeniu skan Petycji w pliku


Odpowiedź

Tytuł petycji:

Petycja o sprzeciw wobec szczepień i planowanej segregacji ludności


Data wniesienia petycji:

28.12.2020r.


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych
opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki
jednak nie później niż do: 

28.03.2021r.

 

PETYCJA 1/2021

ODPOWIEDŹ

2019

Tytuł petycji: 

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  –  biorąc pod uwagę, iż czyste środowisko i zmniejszenie tzw. emisji wtórej należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji – wnosimy o: Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa – a co za tym idzie – zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw – typu – skroplony gaz ziemny, etc. 

Data wniesienia Petycji:

07.06.2019 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

Szulc Efekt sp. z.o.o.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

07.09.2019 r.

W załączeniu skan Petycji  w pliku

Odpowiedź

Tytuł petycji:

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)   –  o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych
w przedmiotowym obszarze.

 

Data wniesienia petycji:

31.05.2019r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

Szulc-Efekt sp. z.o.o.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak
nie później niż do:  

31.08.2019 r.

 

W załączeniu skan Petycji  w pliku

ODPOWIEDŹ

Tytuł petycji:

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)   –   o opublikowanie  w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej – użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych,  których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. 

Data wniesienia petycji:

11.07.2019r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

Szulc-Efekt sp. z.o.o.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak
nie później niż do:  

11.10.2019 r.

W załączeniu skan Petycji w pliku

 

Odpowiedź

Tytuł petycji:

Petycja w interesie publicznym w zakresie: Wprowadzenie płatności bezgotówkowych

Data wniesienia petycji:

14.10.2019r.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

14.01.2020 r.

Treść petycji

Odpowiedź

Tytuł petycji:

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Data wniesienia petycji:

20.11.2019r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

Renata Sutor

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

20.02.2020 r.

W załączeniu skan Petycji w pliku

Odpowiedź

Tytuł petycji:

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Data wniesienia petycji:

06.12.2019r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

Renata Sutor

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

06.03.2020 r.

W załączeniu skan Petycji w pliku

Odpowiedź

2018

Petycja dotycząca wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
 

Tytuł petycji: 

Oficjalny wniosek na mocy 63 Konstytucji RP w trybie ustawy o petycjach. Dotyczy próby wdrożenia przez Gminę Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Data wniesienia Petycji:

13.09.2018 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

 

Szulc Efekt sp. z.o.o.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

13.12.2018 r.

W załączeniu skan Petycji  w pliku:

Petycja 1/2018

 

Folder 1

Folder 2

Odpowiedź

Tytuł petycji: 

Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA Jawność i transparentność poprzez informatyzację Gmin

Data wniesienia Petycji:

20.11.2018 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

 

Szulc Efekt sp. z.o.o.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

20.02.2019 r.

W załączeniu skan Petycji  w pliku:

TREŚĆ PETYCJI

ODPOWIEDŹ

2017

UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRZEDMIOCIE CZY URZĄD (GMINA) USTANOWIŁA I EKSPLOATUJE – SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI – SCILICET –
 

Oficjalne II Wnioski na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04)

 

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia

2014.09.05) – DATA DOSTARCZENIA – ZGODNA Z DYSPOZYCJĄ ART. 61 PKT. 2 USTAWY KODEKS CYWILNY (DZ. U. 2014.121 J.T.)

 

Preambuła Wniosku:

 

W naszym ostatnich wnioskach w 2016 r. – pytaliśmy Gminy/Miasta – w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej – o stan faktyczny związany funkcjonującym oprogramowaniem w Urzędach.

 

Pytaliśmy również w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – o aspekty związane z ochroną danych osobowych.

 

W przyszłości zamierzamy zapytać o zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom – w kontekście usług poczty elektronicznej – art. 31 ust 1. Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Interesuje nas to również w związku z planowanym – na 28 maja 2018 r.

– zakończeniem vacatio legis – dot. Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)

 

W przedmiotowym Rozporządzeniu – znajduje się szeroki opis wykładni funkcjonalnej – związanej z intencjami Ustawodawcy. Trudno nie podzielić pewnych tez w nim zawartych:

 

“Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe w swojej działalności. Osoby fizyczne coraz częściej udostępniają informacje osobowe publicznie i globalnie.”

 

Ponadto:

 

Najwyższa Izba Kontroli w protokole pokontrolnym nr

kap-4101-002-00/2014 – ” (…) negatywnie ocenia działania burmistrzów i prezydentów miast w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach, o którym mowa w § 20 rozporządzenia KRI. NIK stwierdziła nieprawidłowości w tym obszarze w 21 z 24 (87,5%) skontrolowanych urzędów miast, z których sześć oceniła negatywnie.

(…)”

 

Uzyskane przez nas odpowiedzi – świadczą o tym, że w ciągu ostatniego roku – część Urzędów starała się wdrożyć procedury sanacyjne zmieniające stan faktyczny opisany w bardzo negatywnych opiniach zawartych w ramach wzmiankowanego protokołu NIK nr

kap-4101-002-00/2014 – ” (…) z lutego 2015 r.

 

Duża ilość Gmin z dobrym skutkiem – zrealizowała – lub rozpoczęła realizować działania zmierzające do optymalizacji funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

Aby potwierdzić rzeczone informacje, składamy wniosek, o treści jak

poniżej:

 

WNIOSEK I

 

 • 1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit.

c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) – WNOSIMY O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRZEDMIOCIE CZY URZĄD (GMINA)  USTANOWIŁA I EKSPLOATUJE – SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI – SCILICET –  W ROZUMIENIU DYSPOZYCJI §20  UST. 1  ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 12 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI, MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA REJESTRÓW PUBLICZNYCH I WYMIANY INFORMACJI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH (DZ. U. 2012.526) ?

 

 • 2) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca – w trybie wyżej powołanych przepisów – wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie – CZY URZĄD (GMINA) OPRACOWAŁ WZMIANKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI NA PODSTAWIE POLSKIEJ NORMY PN-ISO/IEC 27001 – STOSOWNIE DO WYMOGÓW §20 UST. 3 CYTOWANEGO POWYŻEJ ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI, (…) ?

 

 • 3) W TRYBIE WYŻEJ POWOŁANYCH PRZEPISÓW – WNOSIMY O UDZIELNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRZEDMIOCIE – KIEDY OSTATNI RAZ WYKONANO W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – OKRESOWY AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, W ROZUMIENIU §20 UST. 2 PKT. 14 WW. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI (…) ?

 

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego, o czym świadczy szereg doniesień medialnych o atakach cybernetycznych, włamaniach do systemów Urzędów, etc – inter alia:

 

“Kradzież 317 tys. zł z konta Urzędu Gminy Gidle”

http://radomsko.naszemiasto.pl/artykul/gmina-gidle-sprawca-e-kradziezy-niewykryty,3307561,art,t,id,tm.html

[1] – sic!

 

– o podobnych sprawach media donosiły w kontekście Gminy Rząśnia, etc Jaworzno – wszystkie sprawy miały miejsce ponad rok temu.

 

WNIOSEK II ODRĘBNY – Petycja w trybie Ustawy o petycjach:

 

Tym razem Preambuła wniosku jest dosyć rozległa, gdyż – poza powyższym wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji

publicznej:

 

II.§4) WNOSIMY – W TRYBIE ART. 4 UST. 3 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R.

O PETYCJACH (DZ.U.2014.1195 Z DNIA 2014.09.05) –  O PUBLIKACJĘ – W CAŁOŚCI – NINIEJSZEGO WNIOSKU – NA STRONIE INTERNETOWEJ (LUB W BIP) GMINY/MIASTA – ADRESATA.

 

 • 5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia

2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) – na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl

 

 • 6) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP – w związku z art. 241 KPA, została udzielona – zwrotnie na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl

 

 • 7) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

 

Wnioskodawca:

 

Osoba Prawna

 

Szulc-Efekt sp. z o. o.


 

ODPOWIEDŹ na petycję

Petycja dotycząca przekazywania informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców.
 

Tytuł petycji: 

Oficjalny wniosek na mocy 63 Konstytucji RP w trybie ustawy o petycjach. Dotyczy przekazaywania za pośrednictwem kanałów informacjynych gminy, bezpłetnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców- przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności. 

Data wniesienia Petycji:

23.10.2017 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

23.01.2018 r.

W załączeniu skan Petycji  w pliku:

PETYCJA 2/2017

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ

2016

Tytuł Petycji: Oficjalny wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA. Dotyczy zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP.
 

Tytuł Petycji:

Oficjalny wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA. Dotyczy zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP.

 

Data wniesienia Petycji:

12.04.2016 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

brak zgody.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

11.07.2016 r.

 

W załączeniu skan Petycji  w pliku:

Petycja Nr 1-2016 skan.pdf

Odpowiedź na petycję

ORG.033.46.2016

Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie ustawy o petycjach w związku z art. 241 KPA. Dotyczy
utworzenia przez Kierownika JST- “biblioteczki samorządowca”
 

Tytuł Petycji:

Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie ustawy o petycjach w związku z art. 241 KPA. Dotyczy

utworzenia przez Kierownika JST- “biblioteczki samorządowca”

Data wniesienia Petycji:

18.04.2016 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

brak zgody.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

17.07.2016 r.

 

W załączeniu skan Petycji  w pliku:

Petycja Nr 2-2016 skan.pdf

 

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ

Petycja o wprowadzenie przez burmistrza Żabna Rejestru Umów w Biuletynie Informacji Publicznej
 

Tytuł Petycji:

Oficjalny wniosek na mocy 63 Konstytucji RP w trybie ustawy o petycjach. Dotyczy wprowadzenie przez burmistrza Żabna Rejestru Umów w Biuletynie Informacji Publicznej

Data wniesienia Petycji:

15.04.2016 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

Lech Michalski

Prezes Zarządu Powiatowego Ziemskiego Oddziału w Tarnowie

Stowarzyszenie RKW

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

14.07.2016 r.

 

W załączeniu skan Petycji  w pliku:

Petycja Nr 3-2016 skan.pdf

 

ODPOWIEDŹ na petycję

Petycja dotycząca otwartości danych publikowanych w BIP.
 

Tytuł Petycji:

Oficjalny wniosek na mocy 63 Konstytucji RP w trybie ustawy o petycjach. Dotyczy otwartości danych publikowanych w BIP.

Data wniesienia Petycji:

04.10.2016 r.

 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana:

 

– –

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do:  

03.01.2017 r.

 

W załączeniu skan Petycji  w pliku:

Petycja Nr 4-2016 skan.pdf

ODPOWIEDŹ NA Petycję Nr 4 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność