Wnioski do pobrania

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków i lokali mieszkalnych jak również budynków i lokali niemieszkalnych.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Żabnie (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

DEKLARACJA – WZÓR (PDF)

DEKLARACJA (PDF)

Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów


ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW – dotyczy osób fizycznych, zgłaszających zamiar usuwania drzew z nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane  z prowadzeniem działalności gospodarczej

Właściciel nieruchomości obowiązany jest do przedłożenia „zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa” (druk do pobrania tutaj) do urzędu, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Załączniki obowiązkowe: Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew(a) na nieruchomości.

Mapę można pobrać: http://sip.zabno.pl/

PROCEDURA POSTĘPOWANIA:

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona oględzin drzew, których sporządzi protokół.

W ciągu 14 dni licząc od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.

W przypadku nałożenia na wnioskodawcę obowiązku uzupełnienia zgłoszenia termin na wniesienie sprzeciwu zostaje wstrzymany.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin organ nie wniesie sprzeciwu wnioskodawca może usunąć drzewa. Ustawodawca określił jednak, iż za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej w związku z powyższym do terminu 14 dni należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu za pośrednictwem operatora pocztowego.

Na wniosek strony organ przed upływem 14 dni na wniesienie sprzeciwu może wydać zaświadczenie 
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel terenu wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej  i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo Burmistrz Żabna uwzględniając dane ustalone podczas oględzin nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa.

Za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu, bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem 14 dni na wniesienie sprzeciwu Burmistrz Żabna wymierza administracyjną karę pieniężną.


ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW – dotyczy osób prawnych oraz osób fizycznych:

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza gminy na wniosek (druk do pobrania tutaj):

1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.       
     U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), zwanej dalej “Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają
     funkcjonowaniu tych urządzeń.

  1. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową;

2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 1309 i 1469);

3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione  od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienie ich innymi  drzewami lub krzewami.

Burmistrz nie wydaje zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów leśnych, na terenach tych zezwolenie wydaje leśniczy lasów prywatnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowie.

Uzyskania zezwolenia nie stosuje się do drzew lub krzewów:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1. a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (obowiązuje zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew);

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (w lasach zezwolenie wydaje leśniczy lasów prywatnych);

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

  1. a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  2. b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Załączniki obowiązkowe: Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew(a), krzewów(u) na nieruchomości.

Mapę można pobrać: http://sip.zabno.pl/

PROCEDURA POSTĘPOWANIA:

Po złożeniu wniosku przeprowadzana jest wizja w terenie w celu oględzin drzew lub krzewów. Wydanie decyzji trwa do 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2-ch miesięcy od daty otrzymania wymaganych dokumentów.

Wnioski wraz załącznikami należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Żabnie
ul. Jagiełły 1
33-240 Żabno
Dziennik podawczy – parter

Osobą odpowiedzialną jest:

Pis Sebastian
pokój nr 2, tel. 014 645 60 12  wew. 53

Podstawy prawne:

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 t.j. z dnia 2020.01.14)

– Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na dany rok (stawki opłat ustalane są corocznie osobnym obwieszczeniem).

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność