Gospodarowanie odpadami

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU

Ulotka informacyjna – Jak segregować odpady

Darmowe kompostowniki dla mieszkańców – Formularz zgłoszeniowy

 

ZARZĄDZENIE w sprawie przyjęcia regulaminu użyczenia kompostowników mieszkańcom gminy Żabno, załączniki:

01 Zarządzenie NR 119 
02 Regulamin do zarządzenia 119 
03 Umowa użyczenia 
04 Klauzula RODO do umowy użyczenia 
05 Protokół zdawczo-odbiorczy

  1. Informacje o nowym systemie gospodarki odpadami
  1. Sposób postępowania z odpadami na terenie Gminy
  1. Segregacja odpadów
  1. Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych
  1. Terminy i częstotliwość uiszczania opłat
  1. Wniosek o odbiór azbestu
  1. Plan gospodarki odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022
  1. Wykaz firm zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
  1. Rejestr działalności regulowanej 

    10. Przeterminowane leki i zużyte baterie, odpady wielkogabarytowe i zużyte opony.

    11. Utylizacja niektórych odpadów powstających w toku prowadzenia produkcji rolnej

 Obowiązujące akty prawne

     13.  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żabno

Uchwała Nr XLVII/646/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno”

Uchwały Nr XXXVII/507/22 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabna

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność