Dotacje do OZE

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 została podpisania w dniu 19 października 2018 r., a na jej podstawie:

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 PLN
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 98.769.749,80 PLN
 • Dofinansowanie UE (EFRR) wynosi: 59.261.849,86 PLN
 • w tym dofinansowanie UE (EFRR) dla Gminy Wieliczka: 2 408 532,29 PLN

 Okres realizacji projektu: projekt będzie realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r.

MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA MONTAŻ OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ( program realizowany w ramach RPO – działanie 4.1.1)

– Prezentacja

– Ankieta

Regulamin uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą  “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”

Około 50 instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii powstanie w gminie Żabno Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił właśnie listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W gronie czterech projektów wybranych do dofinansowania, znalazł się również projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Łączna wartość projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, to prawie ponad 110 milionów złotych. Za tę kwotę możliwe będzie dofinansowanie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz napowietrzne  pompy ciepła . To rekordowe dofinanowanie, największe z wszystkich wybranych projektów – podkreśla Adam Flaga, prezes Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, lidera projektu. – Sukces jest tym większy, że w ramach konkursu złożone zostało aż 57 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 335 milionów złotych – dodaje.

Projekt “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” realizowany będzie w 35 gminach województwa małopolskiego

Dnia 9 marca 2020 r. dokonano wyboru wykonawców dla 11 części postępowania na dostawę i montaż urządzeń OZE dla projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Od tej decyzji Komisji Przetargowej przysługiwało Wykonawcom odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W dniach 18 i 19 marca 2020 r. wpłynęły trzy  takie odwołania do KIO, z tym, że jedno zostało zarządzeniem Prezes Urzędu zamówień Publicznych zwrócone Wykonawcy, jako zawierające braki formalne. Jednocześnie z dniem 31 marca 2020 r. zawieszona została praca KIO z powodu COVID – 19. KIO wznowiła pracę z dniem 1 czerwca 2020 r. Po 3 rozprawach odwoławczych w czerwcu 2020 r. w dniu 3 lipca 2020 r. KIO wydało orzeczenie w przedmiocie postępowania, uznające odwołania i nakazujące ponowne dokonanie wyboru Wykonawców. W chwili obecnej Komisja Przetargowa oczekuje na orzeczenie pisemne wraz z uzasadnieniem, aby mogła podjąć ostateczną decyzję o wyborze Wykonawców w ramach przetargu.

Jednocześnie Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, Postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r.,  oddalił wniosek firmy FlexiPower Sp. z o.o. o zabezpieczenie poprzez zakaz podpisania umowy przed rozpoznaniem skargi. Tym samym możliwe będzie podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami po dokonaniu wyboru wykonawców  przez Komisję Przetargową zgodnie z zapadłym orzeczeniem KIO.

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa informuje o aktualnym stanie postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach projektu “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski z podziałem na części w ramach subregionów”.

Jak już informowaliśmy, po kilku kolejnych odwołaniach złożonych przez wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), komisja przetargowa dokonała ponownego wyboru. Za oferty najkorzystniejsze uznano te, które uzyskały najwyższą sumę punktów z przyznanych we wszystkich kategoriach, tj. na terenie subregionu wielickiego:

 • Część A – Sanito Sp. z o.o. w Warszawie (instalacje fotowoltaiczne),
 • Część B – Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie (instalacje solarne),
 • Część C – Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy (pompy ciepła).

Od dokonanego wyboru już żadne odwołania nie zostały złożone do KIO.

Ponadto 4 września została rozpoznana skarga wniesiona przez wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. do Sądu Okręgowego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29.01.2020 r. oraz czynności dokonywanych przez zamawiającego, jednakże Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił skargę wykonawcy, potwierdzając prawidłowość działań podejmowanych przez zamawiającego.

Z kolei od orzeczenia KIO z 3 lipca 2020 r., skargę do Sądu Okręgowego w Tarnowie złożył wykonawca Hymon Energy Sp. z o.o. Aktualnie został oddalony wniosek wykonawcy o zabezpieczenie roszczenia poprzez zakaz zawierania umowy z wybranym wykonawcą, a sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Krakowie. Zamawiający oczekuje na wyznaczenie rozprawy. Równocześnie od 20 sierpnia 2020 r. trwa obowiązkowa kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

Po zakończeniu kontroli zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę z wykonawcami na realizację zamówienia.

30 listopada 2020 r. Gmina Gromnik w imieniu 31 gmin biorących udział w projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski, podpisała umowę z wykonawcami inwestycji. Dzięki temu mieszkańcy gminy Żabno wyposażą swoje domy w instalacje fotowoltaiczne.

Głównym liderem projektu, który obejmuje 11 obszarów, jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Niepołomice są liderem dla powiatu wielickiego, Myślenic, Rabki i Jodłownika. W ramach projektu w naszej gminie zamontujemy 58 instalacji fotowoltaicznych, 7 instalacji solarnych i dwie pompy ciepła.

Odnawialne źródła energii – założenia projektu

Projekt zakłada zakup i montaż niemal 6 tysięcy urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Projekt będzie wdrażany w 31 gminach Małopolski. Według planu zakupionych i zamontowanych zostanie ponad 3100 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 1,12 do 39,2 kW. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana przez odbiorców, niedobory zostaną uzupełnione, a nadwyżki wrócą do sieci.

Powstanie niemal 2800 instalacji solarnych do ciepłej wody użytkowej. Składać się będą z płaskich kolektorów słonecznych, zasobnika wody, rurociągów i pozostałych niezbędnych elementów instalacji.

Oprócz tego powstanie 28 pomp ciepła powietrze-woda do produkcji ciepłej wody użytkowej o średniej mocy 4 kW oraz 11 pomp ciepła powietrze-woda na potrzeby ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania o większych mocach.

Łączna moc zainstalowana wszystkich urządzeń wyniesie ponad 28 mW. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku montażu wszystkich zaplanowanych instalacji wyniesie 13 904,95 ton równoważnika CO2.

W gminie Niepołomice realizować będziemy wyłącznie montaż paneli fotowoltaicznych.

Fotowoltaika – kto skorzysta z projektu?

Warto pamiętać, że w projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy gmin uczestniczących w projekcie. Wystarczy zgłosić swoje zainteresowanie, posiadać prawo własności budynku spełniającego wymogi techniczne, na bieżąco regulować zobowiązania względem gminy i pokryć wkład własny do projektu.

Potwierdzeniem udziału w projekcie jest pisemna umowa zawierana między gminą a beneficjentem końcowym.

Wykonawcy

W październiku 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza zakończyła rozpatrywanie odwołań od procedur przetargowych. Część z nich uznano za zasadne, inne oddalono. Ostatecznie otwarło to możliwość podpisania umów z wykonawcami:

 • Sanito Sp. z o.o. w Warszawie (instalacje fotowoltaiczne),
 • Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie (instalacje solarne),
 • Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy (pompy ciepła).

W najbliższych dniach zostanie przygotowany harmonogram prac, który bezzwłocznie przedstawimy i  zgodnie z nim przystąpimy do działań.

Podsumowanie

Efektem finalnym projektu będzie wyposażenie ponad 300 domów w naszej gminie w panele fotowoltaiczne generujące energię elektryczną. Można ją będzie wykorzystać na własne potrzeby, a jej nadmiar – odprowadzić do sieci.

Istotne jest, że projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 została podpisania 19 października 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 zł, wydatki kwalifikowalne: 98.769.749,80 zł, a dofinansowanie UE (EFRR): 59.261.849,86 zł.

Na koniec polecamy wizytę na stronie Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa http://www.lgdzpt.pl/ , gdzie można znaleźć więcej informacji.

Uczestniczące w projekcie gminy za główny cel obrały wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, mający doprowadzić do poprawy jakości powietrza na terenie Małopolski. Źródła energii mają być zainstalowane blisko odbiorcy, zmniejszając straty przesyłowe. W naszej gminie zgłoszono zapotrzebowanie wśród indywidualnych gospodarstw domowych o na 2 pompy ciepła, 7 instalacji solarnych oraz 58 instalacji fotowoltaicznych. W liczbie instalacji fotowoltaicznych ujęte zostały również dwie, które mają zostać zamontowane na budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu Miejskiego w Żabnie.  

Kwota, na jaką wyceniono zadanie dla gminy Żabno to 1 340 611,53 zł. 60% kosztów netto zostanie pokrytych z dofinansowania projektu, pozostała wartość instalacji pokryta zostanie z pieniędzy zainteresowanych mieszkańców. 

Szanowni Państwo,

Przekazujemy kilka informacji na temat bieżących działań związanych z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

Przetarg
18.08.2020 ostatecznie wybrano wykonawców w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż urządzeń OZE dla 31 małopolskich gmin w ramach przedmiotowego projektu. 19.08.2020 przesłano do prezesa UZP całą dokumentację przetargową z postępowania, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Po jej zakończeniu możliwe będzie podpisanie umów z wykonawcami. Standardowy okres kontroli to 14 dni. Termin zakończenia kontroli był już trzykrotnie wydłużany. UZP prosił o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień. Na pisma z 3.09.2020 r., 21.09.2020 r., oraz 9.10.2020 r. udzielono odpowiedzi. 16 października br. przekazano ostatnie wymagane wyjaśnienia, więc przewidujemy, że termin zakończenia kontroli nastąpi ok. 30 października br., o ile UZP nie poprosi o kolejne wyjaśnienia lub informacje.

Z dwóch złożonych do Sądu Okręgowego skarg, skarga firmy FlexiPower została oddalona jako niezasadna wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie w dniu 4 września br. Natomiast skarga firmy Hymon – złożona do Sądu Okręgowego w Tarnowie, została postanowieniem tego Sądu z dnia 3 września 2020 r., przekazana do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy. Przed przekazaniem skargi Sąd Okręgowy w Tarnowie postanowieniem z 31 sierpnia 2020 r., Sygn. akt I Ca 370/20 oddalił wniosek skarżącego o udzielenie zabezpieczenia poprzez zakaz zawierania umowy. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie rozprawy przed Sadem Okręgowym w Krakowie.

Wkład własny mieszkańca
Na bazie wykonanych symulacji przez zespół projektowy, na podstawie formularzy ofertowych i cen w nich zawartych dla poszczególnych instalacji, ustalono optymalny dla mieszkańca i gmin procentowy poziom wkładu własnego – jest to wkład 48% liczony od wartości brutto danej instalacji. Nie dotyczy on wartości ubezpieczenia instalacji, które w ocenie Lidera powinno stanowić przedmiot odrębnego zobowiązania.

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa informuje o aktualnym stanie postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach projektu “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski z podziałem na części w ramach subregionów”.

Jak już informowaliśmy, po kilku kolejnych odwołaniach złożonych przez wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), komisja przetargowa dokonała ponownego wyboru. Za oferty najkorzystniejsze uznano te, które uzyskały najwyższą sumę punktów z przyznanych we wszystkich kategoriach, tj. na terenie subregionu wielickiego:

 • Część A – Sanito Sp. z o.o. w Warszawie (instalacje fotowoltaiczne),
 • Część B – Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie (instalacje solarne),
 • Część C – Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy (pompy ciepła).

Od dokonanego wyboru już żadne odwołania nie zostały złożone do KIO.

Ponadto 4 września została rozpoznana skarga wniesiona przez wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. do Sądu Okręgowego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29.01.2020 r. oraz czynności dokonywanych przez zamawiającego, jednakże Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił skargę wykonawcy, potwierdzając prawidłowość działań podejmowanych przez zamawiającego.

Z kolei od orzeczenia KIO z 3 lipca 2020 r., skargę do Sądu Okręgowego w Tarnowie złożył wykonawca Hymon Energy Sp. z o.o. Aktualnie został oddalony wniosek wykonawcy o zabezpieczenie roszczenia poprzez zakaz zawierania umowy z wybranym wykonawcą, a sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Krakowie. Zamawiający oczekuje na wyznaczenie rozprawy. Równocześnie od 20 sierpnia 2020 r. trwa obowiązkowa kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

Po zakończeniu kontroli zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę z wykonawcami na realizację zamówienia.

Dnia 9 marca 2020 r. dokonano wyboru wykonawców dla 11 części postępowania na dostawę i montaż urządzeń OZE dla projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Od tej decyzji Komisji Przetargowej przysługiwało Wykonawcom odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W dniach 18 i 19 marca 2020 r. wpłynęły trzy  takie odwołania do KIO, z tym, że jedno zostało zarządzeniem Prezes Urzędu zamówień Publicznych zwrócone Wykonawcy, jako zawierające braki formalne. Jednocześnie z dniem 31 marca 2020 r. zawieszona została praca KIO z powodu COVID – 19. KIO wznowiła pracę z dniem 1 czerwca 2020 r. Po 3 rozprawach odwoławczych w czerwcu 2020 r. w dniu 3 lipca 2020 r. KIO wydało orzeczenie w przedmiocie postępowania, uznające odwołania i nakazujące ponowne dokonanie wyboru Wykonawców. W chwili obecnej Komisja Przetargowa oczekuje na orzeczenie pisemne wraz z uzasadnieniem, aby mogła podjąć ostateczną decyzję o wyborze Wykonawców w ramach przetargu.

Jednocześnie Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, Postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r.,  oddalił wniosek firmy FlexiPower Sp. z o.o. o zabezpieczenie poprzez zakaz podpisania umowy przed rozpoznaniem skargi. Tym samym możliwe będzie podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami po dokonaniu wyboru wykonawców  przez Komisję Przetargową zgodnie z zapadłym orzeczeniem KIO.

Burmistrz Żabna informuje, że w ramach realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” i powstałych po przetargi oszczędności  są wolne miejsca dla mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem do montażu instalacji fotowoltaicznych:   

Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta (aktualizacja)

Dofinansowanie na poziomie ok. 50% jest udzielane wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Do projektu można zgłaszać wyłącznie nieruchomości, które mają uregulowany stan prawny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 14 6456012 wew. 32, pokój nr 23.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność