Program Rewitalizacji- Konsultacje

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 stycznia 2024 r. do dnia 2 lutego 2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żabno

Projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wymaga przeprowadzenia ustawowych konsultacji .

Ankietyzacja jest jednym z nich. Celem badania ankietowego jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów każdego z wyznaczonych obszarów. Kluczowym elementem jest zbadanie opinii mieszkańców oraz poznanie realnych potrzeb i oczekiwań związanych z kierunkiem zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania każdego z podobszarów.

 W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośba o wypełnienie anonimowej ankiety , z której wnioski ( w sposób zbiorczy zostaną zawarte w Gminnym Programie rewitalizacji.

W tym celu od dnia 3 stycznia 2024 r. do dnia 2 lutego 2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zabno.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabno www.zabno.pl.

2) spotkania otwartego dla mieszkańców procesu rewitalizacji – w dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 16:30 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 16, Sala Klubowa. 

Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@zabno.pl;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1;

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Żabnie Dziennik Podawczy.

 

 

Załączniki:

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,m,428432,gminny-program-rewitalizacji-gminy-zabno-na-lata-2023-2030.html

PROJEKT UCHWAŁY: https://bip.malopolska.pl/api/files/3374441

Załącznik nr 3 – Diagnoza_obszaru – etap I_21.12.2023 r: https://bip.malopolska.pl/api/files/3374458

Załącznik nr 3.1 Analiza_badań_ankietowych_GPR_Żabno: https://bip.malopolska.pl/api/files/3374459

Załącznik nr 4 Formularz uwag obszar zdegradowany i przeznaczony do rewitizacji (word): https://bip.malopolska.pl/api/files/3374460

Załącznik nr 4 Formularz uwag obszar zdegradowany i przeznaczony do rewitizacji (pdf): https://bip.malopolska.pl/api/files/3374461

Załącznik nr 5 Ankieta GPR (word): https://bip.malopolska.pl/api/files/3374462

Załącznik nr 5 Ankieta GPR (pdf): https://bip.malopolska.pl/api/files/3374463

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność