Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ

 

Żabno, 5 czerwca 2024 r.

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 2149/9, położonej w Żabnie, o pow. 0,04 ha, ujawnionej w KW nr TR1D/00046152/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: PsIV – 0,01 ha, N – 0,03 ha.
Powierzchnia nieruchomości: 0,04 ha
Przeznaczenie: parking dla samochodów osobowych
Forma oddania w najem: bezprzetargowo
Roczny czynsz za najem: 300,00 zł netto + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polski, tylko w przypadku, gdy wskaźnik ten wyniesie ponad 100%. Jego wysokość będzie podawana do wiadomości Najemcy w formie zawiadomienia Burmistrza.

II.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 263, położonej w Pasiece Otfinowskiej, o pow. 0,45 ha, ujawnionej w KW nr TR1D/00068701/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: RIIIb – 0,41 ha, PsIV – 0,04 ha.
Powierzchnia nieruchomości: 0,45 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w terenach upraw rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo
Roczny czynsz za dzierżawę: równowartość 1,47 dt pszenicy
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: roczny czynsz dzierżawny oblicza się według średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu poprzedzającym termin płatności czynszu, ogłaszanej corocznie w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 26 czerwca 2024 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w Sołectwie Pasieka Otfinowska.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność