Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w formie darowizny

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO PRZEKAZANIA W FORMIE DAROWIZNY

Żabno, 12 czerwca 2024 r.

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w formie darowizny. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 724/3, położona w Niedomicach, o pow. 0,48 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej nr TR1D/00060939/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: RIVa – 0,11 ha, W – 0,07 ha, Ba – 0,30 ha.
Powierzchnia nieruchomości: 0,48 ha
Przeznaczenie: W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabno przedmiotowa działka położona jest w obszarach rolnych klas I-VI.
Forma zbycia: darowizna na rzecz Związku Międzygminnego Gmina Żabno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w wodę
Wartość rynkowa: 134.930,00 zł
Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późniejszymi zmianami) upływa z dniem 24 lipca 2024 r. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 3 lipca 2024 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w Sołectwie Niedomice.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność