Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych oddania w najem, dzierżawę i użyczenie. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ I UŻYCZENIE

Żabno, 22 lutego 2023 r.

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych oddania w najem, dzierżawę i użyczenie. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 755/43 położonej w Niedomicach, klasa bonitacyjna: Bi – 0,01 ha, objęta KW TR1D/00060471/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,01 ha
Przeznaczenie: lokalizacja kiosku handlowego
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Cena kwartalnego czynszu: 380,00 zł netto + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny kwartalnie w terminach do: I – 31 marca, II – 30 czerwca, III – 30 września, IV – 30 grudnia każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

II.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 1271/1 położonej w Żabnie, objętej KW TR1D/00044063/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 88 m2
Przeznaczenie: nieruchomość niezbędna do korzystania ze znajdującego się na niej kiosku handlowego, stanowiącego własność najemcy, w którym prowadzona jest działalność handlowa
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Cena kwartalnego czynszu: 320,00 zł netto + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny kwartalnie w terminach do: I – 31 marca, II – 30 czerwca, III – 30 września, IV – 30 grudnia każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim, tylko w przypadku, gdy wskaźnik ten wyniesie ponad 100%. Jego wysokość będzie podawana do wiadomości Najemcy w formie zawiadomienia Burmistrza Żabna

III.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 1032 położonej w Żabnie, klasa bonitacyjna: PsIII – 0,0150 ha, objęta KW TR1D/00044699/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0150 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w pozostałych obszarach rolnych.
Forma oddania w najem: bezprzetargowo
Roczny czynsz za najem: 200,00 zł netto + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

IV.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 837 położonej w Otfinowie, klasa bonitacyjna: RIIIb – 0,06 ha, RIVa – 0,06 ha, objętej KW TR1D/00044269/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,12 ha
Przeznaczenie: W studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: 200,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

V.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 197 położonej w Pasiece Otfinowskiej, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,18 ha, objętej KW TR1D/00068701/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,18 ha
Przeznaczenie: W studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: 250,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

VI.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 60 położona w Sieradzy, klasa bonitacyjna: LsIV – 0,25 ha, LzIV – 0,12 ha, Lzr-RV – 0,98 ha, objętej KW TR1D/00037660/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 1,35 ha
Przeznaczenie: hodowla pszczół
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: 600,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

VII.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 630/3 położonej w Żabnie, klasa bonitacyjna: RIVb – 4 ha, objętej KW TR1D/00042891/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 4 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno, przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 12,80 dt pszenicy
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

VIII.
Oznaczenie nieruchomości: część budynku Centrum Kulturalne Wsi Bobrowniki Wielkie (kuchnia zlokalizowana na poddaszu budynku), położonego na działce nr 281/7 w Bobrownikach Wielkich, objętej KW TR1D/00060243/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 17,80 m2
Przeznaczenie: działalność statutowa Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrownikach Wielkich
Forma oddania w użyczenie: bezprzetargowo


Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 15 marca 2023 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w sołectwie: Bobrowniki Wielkie, Niedomice, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Sieradza.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność