Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 506/20 o powierzchni 0,1565 ha, położona w Sieradzy

Ogłoszenie Burmistrza Żabna o trzecim, ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 506/20 o powierzchni 0,1565 ha, położona w Sieradzy

OGŁOSZENIE

Żabno, 19 stycznia 2023 r.

Burmistrz Żabna ogłasza trzeci, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 506/20 o powierzchni 0,1565 ha, położona w Sieradzy. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00046068/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: PsIV – 0,1565 ha. Decyzją z 28 grudnia 2020 r., znak: RG.6730.37.2020.DG o warunkach zabudowy, ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak. Termin przeprowadzonych poprzednich przetargów: pierwszy – 8 września 2022 r., drugi – 12 grudnia 2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 53.500,00 zł netto + 23% VAT
Wadium: 10.000,00 zł
Termin przetargu: 24 lutego 2023 r. o godz. 1000
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, sala ślubów
Dodatkowe informacje: na działce usytuowany jest słup energetyczny, od którego odbiegają linie energetyczne

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 10.000,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2023 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr telefonu 14-645-60-12 w. 42.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność