LVIII Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

Zawiadomienie

 

RM.0002.58.2023                                                                                                                                                                           Żabno, 22 listopada 2023r.

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję LVIII Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 29 listopada 2023r. /środa/ o godzinie 13:30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LVIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Wręczenie nagrody „Poza Horyzont”.
 7. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2023 nr XLVI/636/22 z dnia 29 grudnia 2022r.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2024 roku.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2024.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024r.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2024 rok.
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwał zmieniająca uchwałę nr XXII/309/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku  od nieruchomości budynków, budowli i gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żabno.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno.
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę
  nr LVI/738/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 6 października 2023r. w sprawie powołania komisji doraźnej,
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024″.
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1853/1, stanowiącej własność Gminy Żabno, położonej w obrębie Żabno.
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,19 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1247/2 o pow. 0,0407 ha położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą.
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 362 o pow. 11,28 ha oraz działka nr 367 o pow. 12,39 ha położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą.
 27. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 28. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 29. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 30. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie

Andrzej Głód

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność