KOMUNIKAT  WS. WYBORÓW UZUPEŁNAIJĄCYCH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2024-2027

Urząd Miejski w Żabnie, podaje do wiadomości w oparciu o otrzymaną informację Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie, iż w związku z rozpoczęciem kadencji ławników wybranych na lata 2024-2027 oraz z uwagi na konieczność uzupełnienia do odpowiedniego stanu ławników orzekających
w poszczególnych Wydziałach i Sądach okręgu tarnowskiego, zachodzi potrzeba przeprowadzenia naboru uzupełniającego.

Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie, na swym posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2023 roku ustaliło, iż do orzekania w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej potrzebni są 2 ławnicy.

Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023 poz. 217 z późn. zm.).

Tyma samym ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ponadto, ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (uwaga nowy wzór). Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – (Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693 z późn. zm.). Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie wytycznymi Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie uprawnione podmioty mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Żabnie kandydatów na ławników w terminie do dnia 29 lutego 2024 r..

Rada Miejska w Żabnie dokona wyboru ławników najpóźniej do 31 marca 2024 r.

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły, 33-240 Żabno – pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, Dziennik Podawczy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Gminy Żabno oraz BIP Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Miejskim w Żabnie przy ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno – pok. 17, tel. 14 6456012 wew. 26.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Żabnie po 29 lutego 2024 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w art. 162 § 2-5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

ZAŁĄCZNIKI (pdf):

Karta-zgłoszenia-

Lista-osób-popierających-zgłoszenie-kandydata-na-lawnika

Oświadczenie_że_kandydat_na_ławnika_nie_jest_i_nie_byl_pozbawiony_władzy_rodzicielskiej

Oświadczenie_że_przeciwko_kandydatowi_na_ławnika_nie_jest_prowadzone postępowanie o przestępstwo

Zaświadczenie-lekarskie

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność