Informacja z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Żabno

Zarządzenie nr   5/24 z dnia  15.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej  informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Żabno.

Na podstawie  art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z  11 października  2022 r. poz. 2082 ), zarządza się, co następuje;

  • 1. Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabno :

1) podstawową kwotę  dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych ustaloną  na dzień 01.01.2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) statystyczne liczby uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabno, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się ZOSSiP w Żabnie.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstawowe kwoty dotacji – styczeń

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność