Informacja o kontrolach w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi

Urząd Miejski w Żabnie informuję, że kontroli w zakresie istniejących zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w III kwartale 2023 r. podlegają właściciele nieruchomości położonych w  miejscowości:

  • Chorążec,
  • Sieradza,
  • Odporyszów

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców tych miejscowości o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Żabnie  ( pokój nr 7) do dnia 31 sierpnia 2023 r. umów zawartych  z przedsiębiorcami na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat za tę usługę (rachunki, faktury za rok 2022 i 2023).

Kontrola dotyczy roku 2022 oraz 2023.

Niedostarczenie dokumentacji skutkować będzie przeprowadzeniem kontroli w miejscu zamieszkania przez upoważnionych pracowników.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność