LIV Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

ZAWIADOMIENIE

 

RM.0002.54.2023                                                                                              Żabno, 20 lipca 2023r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję LIV Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 27 lipca 2023r. /czwartek/ o godzinie 9:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LIV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2023 nr XLVI/636/22 z dnia 29 grudnia 2022r.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice – Łęg Tarnowski – Lisia Góra w km: 3+540-11+250
  w miejscowości Łęg Tarnowski, Łukowa, Śmigno, Lisia Góra”
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/697/23 Rady Miejskiej w Żabnie  z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości, położonej w obr. Łęg Tarnowski, oznaczonej jako działka nr 1348/1 o pow. 0,05 ha oraz działka nr 1348/2 o pow. 0,09 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością osoby fizycznej.
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 37/2 o pow. 0,0040 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej działki nr 60/2 o pow. 0,0778 ha, położonej w Goruszowie, stanowiącej własność Gminy Żabno.
 17. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 18. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 19. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 20. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żabnie

Andrzej Głód

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność