ZARZĄDZENIE w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE Nr 10/24

Burmistrza Żabna

z dnia 22 stycznia 2024 r.

 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”  

Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LVIII/791/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” zarządzam co następuje:

  • 1.

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024r. w zakresie:

 

  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • organizacja czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i osób starszych aktywnych form kultury fizycznej:

 

  • 2.

 

Treść ogłoszenia do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie Gminy Żabno, oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

  • 3.

 

Powołuję Komisję Konkursową oceniającą złożone ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zdań publicznych w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

 

  • 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

  • 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZAŁĄCZNIK (WORD): Burmistrz Żabna ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zdań publicznych Gminy Żabno na 2024 rok

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność