Zarządzenie Nr 45/24 Burmistrza Żabna z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie organizacji otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Działań w Obszarze Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2025”

Zarządzenie Nr 45/24

Burmistrza Żabna

z dnia 15 lutego 2024 r.

 

 

 

w sprawie organizacji otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Działań w Obszarze Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2025”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)  oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) i Uchwały Nr XXX/455/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie „Gminnego Programu Działań w Obszarze Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2025”

  • 1.
  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. następujących zadań z zakresu zdrowia publicznego:
  • Podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym organizowania szkoleń i badań profilaktycznych (m.in. rehabilitacja kobiet po mastektomii)
  • Promowanie idei honorowego krwiodawstwa.
  1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
  • 2.

Ogłoszenie otwartego konkursu zamieszczone zostanie w BIP Urzędu Miejskiego w Żabnie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie adres: www.zabno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Żabnie.

  • 3.

Nadzór nad realizacją Zarządzania powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Administracyjnych i Obywatelskich.

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

OGŁOSZENIE i Formularz Oferty

Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia

formularz –

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność