Zarządzenie Nr 174/23 Burmistrza Żabna z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żabnie.

Zarządzenie Nr 174/23

Burmistrza Żabna

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w Żabnie.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530)  Burmistrz  Żabna, zarządza co następuje:

 • 1

Ogłaszam nabór na  zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze – podinspektor – ekodoradca w Urzędzie Miejskim w Żabnie

 • 2
 1. Treść ogłoszenia określającego wymagane kwalifikacje i termin składania ofert stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Ogłoszenie zamieszcza się:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabno
 • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Żabno
 • 3

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:

Maria Janik – przewodniczący Komisji

Łukasz Zoń – członek Komisji

Danuta Krupa – członek Komisji

Małgorzata Hajdas – sekretarz Komisji

 • 4

Tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żabnie, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 98/21 z dnia 3 września 2021 r.

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia n174/23

Burmistrza Żabna

z 22 listopada 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE-EKODORADCA

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Żabnie

ul. Jagiełły 1 33-240 Żabno

 1. Określenie stanowiska:
 • podinspektor – ekodoradca
 1. Wymiar czasu pracy:
 • cały etat
 1. Przewidywany termin zatrudnienia:
 • styczeń/luty 2024 r.
 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe – preferowane wykształcenie w zakresie ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii, marketingu, zarządzania pozyskiwania środków zewnętrznych, administracji publicznej.
 • co najmniej dwa lata stażu pracy,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczy,
 • znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej, prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne oraz Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji,
 • znajomość zasad sporządzania i umiejętność weryfikacji audytów energetycznych budynków,
 • wysoka kultura osobista.

 

 

 1. Planowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • koordynowanie realizacji przyjętej strategii ochrony powietrza (Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego), aby zapewnić trwałość i efektywność prowadzonych działań,
 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na poziomie lokalnym, aktywizacja środowisk opiniotwórczych oraz bezpośredni przekaz do mieszkańców,
 • świadczenie pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym w uzyskaniu dofinansowania do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej oraz poprzez edukację w zakresie oszczędności energii,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na ochronę powietrza oraz ich rozliczanie,
 • mobilizacja mieszkańców do korzystania z dostępnych instrumentów finansowych, umożliwiających wymianę nieefektywnych kotłów grzewczych lub przeprowadzenia termomodernizacji budynku.
 • bezpośrednia pomoc doradcza dla mieszkańców w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u. oraz zakresu modernizacji energetycznej budynku.
 • aktualizacja bazy CEEB na podstawie danych od właścicieli i zarządców budynków.
 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, adaptacji do tych zmian i łagodzenia ich skutków.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu październiku 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Żabnie wskaźnik zatrudnienia osób    niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 • wymiar czasu pracy – cały etat,
 • wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
 • praca wymagająca szczególnej koncentracji i dyspozycyjności,
 • praca przy komputerze,
 • wyjazdy służbowe.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • podpisany życiorys – curriculum vitae,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisany oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do głoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane przepisami doświadczenie zawodowe, w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie pracodawcy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopia prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • w przypadku kandydatów obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym
  na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kopię dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego określonych w przepisach
  o służbie cywilnej,
 • w przypadku kandydatów chcących skorzystać z uprawnień, o których mowa
  w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 i 3 do ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim     w Żabnie (załącznik nr 4 do ogłoszenia),

Wymagane oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Brak wymaganego podpisu kandydata i daty dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Brak takiego zapisu dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Dokumenty przedstawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żabnie, w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem  telefonu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor -ekodoradca” w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. do godziny 16.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Żabnie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniona będzie data wpływu przesyłki do Urzędu  (tj.  4 grudnia  2023 r. do godz. 16.00),  a nie data  nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

Nie ma możliwości składania dokumentów w formie elektronicznej.

 1. Uwagi końcowe:

Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,  zostaną powiadomieni pisemnie. Jednocześnie kandydatom nie spełniającym wymagań formalnych, zostaną zwrócone dokumenty aplikacyjne.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabno oraz na  stronie BIP.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Żabnie i BIP .

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegający na analizie formalnej dokumentów,

II etap będzie stanowił test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

Osoby,  które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie II etapu.

Dodatkowych informacji udziela:

Maria Janik – Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska, tel. 014 645 60 12 wew. 32.

W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, tj. niezbędne (konieczne) do zatrudnienia na stanowisku,
na który prowadzony jest nabór, określone w przepisach prawa, w tym w szczególności
w ustawie o pracownikach samorządowych, w regulaminie naboru i w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, zgodnie z wymogami zawartymi
w ogłoszeniu o naborze.

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………………………………………………………
 2. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………
 3. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………..
 4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

…………………………………………………………………………………………………

 1. Dane kontaktowe…………………………………………………………………………………………………….

(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)

 

 1. Wykształcenie ………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

 1. Kwalifikacje zawodowe ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

 

………………………………………….                                   ………………………………………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                      podpis

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o naborze

 

Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- RODO -(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art 4 pkt. 11 RODO.

 

Przyjmuję do wiadomości, ze mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

 

……………………………………

/data i czytelny podpis/

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o naborze

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(podanych dobrowolnie, z własnej inicjatywy) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie /staż*
w Urzędzie Miejskim w Żabnie

 

Imię i nazwisko

 

 

…………………..……………………………………………..…………….……………………

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO** wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Żabnie (ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno) dla celów rekrutacji moich danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO**, zawartych w  liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach aplikacyjnych na stanowisko:

…………………………………………………………………………………………………..

(należy wpisać nazwę stanowiska )

 

Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie i z własnej inicjatywy. Jestem świadomy(a),   że zgodę na ich przetwarzanie mogę wycofać w dowolnym momencie.

 

 

 

……………………………………..……………….

/data i czytelny podpis/

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić,

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

 

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o naborze

 

Klauzula informacyjna dla Kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuje, iż:

 

              Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego naboru jest Urząd Miejski w Żabnie jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Żabna, z siedzibą w  Żabnie przy ul.  Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno.

Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (e-mail: jlechowicz@zabno.pl, pod numerem telefonu:                                    14 645 60 12, adres do korespondencji: Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1,                    33-240 Żabno).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miejskim w Żabnie.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa               z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz inne przepisy szczególne stosowane podczas rekrutacji i zatrudnienia na w/w stanowisko.

W przypadku innych danych zwykłych, w tym danych kontaktowych podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*). W przypadku danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO podstawę prawną ich przetwarzania stanowi także zgoda, przy czym powinna być ona wyrażona na piśmie.

Dane osobowe przechowywane będą:

 • w przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone niezwłocznie po ich weryfikacji,
 • w przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • w przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 5 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska

 

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie, z własnej inicjatywy                          i co do których kandydat wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przysługuje mu także prawo                do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do sprzeciwu i usunięcia tych danych. Urząd Miejski w Żabnie przestanie przetwarzać te dane w celu w którym zostały zgromadzone, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku                do danych kandydata istnieją ważne dla Urzędu Miejskiego w Żabnie , prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wartości kandydata lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty wykonujące na zlecenie administratora zadania związane z utrzymaniem systemów informatycznych uczestniczących                                     w przetwarzaniu danych oraz jednostka służby medycyny pracy (dotyczy wybranego kandydata na wolne stanowisko urzędnicze). Ponadto informacja o wynikach naboru jest udostępniana poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (podawane jest imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania                                       w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz uzasadnienie dokonanego wyboru).

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższym:

                                                                                                          ………………………….

 /data i czytelny podpis/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność