Zarządzenie 62/23 Burmistrza Żabna z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żabnie.

Zarządzenie 62/23

Burmistrza Żabna

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żabnie.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2022 r., poz. 530 tekst jednolity) Burmistrz Żabna, zarządza co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. wynagrodzeń, rozliczeń VAT i kontroli zarządczej.

§ 2

1. Treść ogłoszenia określającego wymagane kwalifikacje i termin składania ofert stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ogłoszenie zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabno
  • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Żabno

§ 3

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:

  • Tomasz Gdowski – przewodniczący Komisji
  • Agnieszka Ogonowska – członek Komisji
  • Przemysław Saładyga – członek Komisji
  • Małgorzata Hajdas – sekretarz Komisji

§ 4

Tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żabnie, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 98/21 z dnia 3 września 2021 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

LINK DO OGŁOSZENIA I ZAŁĄCZNIKÓW

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność