Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ.  

Żabno, 19 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 602/13 położona w Łęgu Tarnowskim, klasa bonitacyjna: N – 0,0054 ha, objęta KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0054 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.
Forma sprzedaży: bezprzetargowo – na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Cena sprzedaży: 5.000,00 zł
Dodatkowe informacje: Na działce znajduje się ogrodzenie frontowe ze słupkami z kształtek betonowych oraz polami wykonanymi z kłutych prętów wraz z bramą wjazdową dwuskrzydłową oraz furtką – nakłady poniesione przez właściciela nieruchomości sąsiedniej (nr 417/2).

II.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 602/14 położona w Łęgu Tarnowskim, klasa bonitacyjna:
N – 0,0173 ha, objęta KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0173 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.
Forma sprzedaży: bezprzetargowo – na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Cena sprzedaży: 16.000,00 zł
Dodatkowe informacje: Działka stanowi fragment ogródka przydomowego z drzewami i krzewami ozdobnymi oraz wjazdem utwardzonym kamieniem – nakłady poniesione przez właściciela nieruchomości sąsiedniej (nr 416).

III.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 575/2 o pow. 0,04 ha położona w Łęgu Tarnowskim, klasa bonitacyjna: RIVb – 0,0010 ha, objęta KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna
Powierzchnia nieruchomości: 0,04 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.
Forma sprzedaży: bezprzetargowo – na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Cena sprzedaży: 36.000,00 zł
Dodatkowe informacje: Na przedmiotowej działce znajduje się fragment ogrodzenia z furtką i bramą wjazdową oraz ciągi komunikacyjne i roślinność ozdobna – nakłady zostały poniesione przez właściciela nieruchomości sąsiedniej (nr 575/3).

IV.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 578/1 o pow. 0,04 ha położonej w Łęgu Tarnowskim, klasa bonitacyjna: Br-PSIV – 0,04 ha, objętej KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,04 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowe nieruchomości leżą w obszarach zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.
Forma sprzedaży: bezprzetargowo – na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Cena sprzedaży: 33.100,00 zł
Dodatkowe informacje: Na granicy z sąsiednimi nieruchomościami znajdują się fragmenty ogrodzeń z siatki stalowej – nakłady zostały poniesione przez właściciela nieruchomości sąsiedniej (nr 578/2).

V.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 565/1 o pow. 0,0026 ha, klasa bonitacyjna: RIVb – 0,0010 ha, Br-PSIV – 0,0016 ha oraz działka nr 565/2 o pow. 0,03 ha, klasa bonitacyjna: Br-PSIV – 0,03 ha, położone w Łęgu Tarnowskim, objęte KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0326 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowe nieruchomości leżą w obszarach zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.
Forma sprzedaży: bezprzetargowo – na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Cena sprzedaży: 28.000,00 zł
Dodatkowe informacje: Na przedmiotowych działkach znajdują się fragmenty ogrodzenia z siatki stalowej rozpiętej na stalowych słupkach osadzonych na betonowym cokole – nakłady zostały poniesione przez właściciela nieruchomości sąsiedniej (nr 565/3).

VI.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 53/2 położona w Pierszycach, klasa bonitacyjna: Lzr-RII – 0,0004 ha, Bi – 0,0073 ha, N – 0,0024 ha, objęta KW TR1D/00043762/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0101 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.
Forma sprzedaży: bezprzetargowo – na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Cena sprzedaży: 3.500,00 zł
Dodatkowe informacje: Przedmiotowa działka zabudowana jest fragmentem budynku gospodarczego z wiatą garażową. Na działce znajduje się fragment ogrodzenia panelowego z drutu stalowego na słupkach z kształtownika osadzonych w betonowym cokole. Pozostała część działki to ogródek przydomowy. Nakłady na nieruchomości zostały poniesione przez właściciela nieruchomości sąsiedniej (nr 57).

VII.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 526/1 o pow. 0,20 ha położonej w Żabnie oraz budynek warsztatowo-administracyjny o pow. użytkowej 381,73 m2, zlokalizowanego na przedmiotowej działce, objętej KW TR1D/00055319/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,20 ha
Przeznaczenie: przechowywanie sprzętu specjalistycznego
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Roczny czynsz za najem: 4.000,00 zł netto + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny kwartalnie w terminach: I – do 31 marca, II – 30 czerwca, III – do 30 września, IV – 30 grudnia każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim, tylko w przypadku, gdy wskaźnik ten wyniesie ponad 100%. Jego wysokość będzie podana do wiadomości Najemcy w formie zawiadomienia Burmistrza Żabna.

VIII.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 2365 o pow. 0,6890 ha, położona w Żabnie, klasa bonitacyjna: RIVa – 0,6890 ha, objęta KW TR1D/00044063/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,6890 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 1500,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

IX.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 874/8 o pow. 0,0369 ha położona w Niedomicach, objętej KW TR1D/00060234/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0369 ha
Przeznaczenie: na cele rolne
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: 400,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września, każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

 


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344) upływa z dniem 31 maja 2023 r. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 10 maja 2023 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w sołectwie: Łęg Tarnowski, Pierszyce, Niedomice.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność