Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i dzierżawę. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ.  

Żabno, 20 września 2023 r.

I.     
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 283/8 o pow. 0,0270 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,0270 ha oraz działka nr 284/11 o pow. 0,0564 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,0564 ha, położone w Żabnie, objęte KW TR1D/00047840/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0834 ha
Przeznaczenie: Nieruchomość objęta jest decyzją o warunkach zabudowy znak: RG.6370.42.2016, z dn. 23.02.2017 r. Decyzją o warunkach zabudowy ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena wywoławcza: 101.720,00 zł + należny podatek VAT

II.     
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 283/9 o pow. 0,0107 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,0107 ha oraz działka nr 284/12 o pow. 0,0814 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,0814 ha, położone w Żabnie, objęte KW TR1D/00047840/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0921 ha
Przeznaczenie: Nieruchomość objęta jest decyzją o warunkach zabudowy znak: RG.6370.42.2016, z dn. 23.02.2017 r. Decyzją o warunkach zabudowy ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena wywoławcza: 97.350,00 zł + należny podatek VAT

III.     
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 284/16 o pow. 0,0665 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,0665 ha, położona w Żabnie, objęta KW TR1D/00047840/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0665 ha
Przeznaczenie: Nieruchomość objęta jest decyzją o warunkach zabudowy znak: RG.6370.42.2016, z dn. 23.02.2017 r. Decyzją o warunkach zabudowy ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena wywoławcza: 70.300,00 zł + należny podatek VAT

IV.     
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 284/18 o pow. 0,0546 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,0546 ha, położona w Żabnie, objęta KW TR1D/00047840/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0546 ha
Przeznaczenie: Nieruchomość objęta jest decyzją o warunkach zabudowy znak: RG.6370.42.2016, z dn. 23.02.2017 r. Decyzją o warunkach zabudowy ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena wywoławcza: 57.720,00 zł + należny podatek VAT

V.    
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 60/2 o pow. 0,0778 ha, klasa bonitacyjna: Br-RIIIb – 0,0778 ha, położona w Goruszowie, objęta KW TR1D/00022325/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0778 ha
Przeznaczenie: Nieruchomość położona jest na obszarach zabudowanych predestynowanych do utrzymania lub intensyfikacji dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.
Forma sprzedaży: przetarg pisemny nieograniczony
Cena wywoławcza: 13.280,00 zł
Dodatkowe informacje: Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym murowanym, jednorodzinnym, parterowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 159,74 m2. Nakłady na opisany budynek zostały poniesione przez osobę fizyczną.

VI.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 37/2 o pow. 0,0040 ha, klasa bonitacyjna: B – 0,0040 ha, położona w Łęgu Tarnowskim, objęta KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0040 ha
Przeznaczenie: Nieruchomość położona jest na obszarach rolnych wraz z elementami infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa.
Forma sprzedaży: bezprzetargowo na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
Cena wywoławcza: 4.240,00 zł
Dodatkowe informacje: Działka o nieregularnym kształcie, zagospodarowana częściowo na podwórze i ogród przydomowy dla nieruchomości sąsiedniej. Na działce znajduje się niewielka część budynku mieszkalnego, na którą nakłady zostały poniesione przez właściciela nieruchomości sąsiedniej złożonej z działek nr 37/7 i 45/3. Działka 37/2 stanowi funkcjonalną całość z działką nr 37/7 i działką 45/3. Działka 37/2 nie posiada dostępu do drogi publicznej.

VII.     
Oznaczenie nieruchomości: lokal w budynku Remizy OSP znajdującym się na działce nr 876 położonej w Żabnie, objętej KW TR1D/00046152/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 129,43 m2
Przeznaczenie: działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Cena miesięcznego czynszu: 300,00 netto + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny do 25 dnia każdego miesiąca, po otrzymaniu faktury VAT

VIII.     
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 527/1 o pow. 0,02 ha, klasa bonitacyjna: K – 0,02 ha, położonej w Żabnie, objętej KW TR1D/00055319/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,02 ha
Przeznaczenie: parking dla samochodów ciężarowych (TIR)
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Cena kwartalnego czynszu: 600,00 zł netto + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie po wystawieniu faktury VAT w terminach: I – do 31 marca, II – do 30 czerwca, III – 30 września, IV – 30 grudnia każdego roku na konto bankowe Wynajmującego wskazane na fakturze
Dodatkowe informacje: wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim, tylko w przypadku, gdy wskaźnik ten wyniesie ponad 100%. Jego wysokość będzie podawana do wiadomości Najemcy w formie zawiadomienia Burmistrza

IX.     
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 527/1 o pow. 0,0270 ha, klasa bonitacyjna: K – 0,0270 ha, położonej w Żabnie, objętej KW TR1D/00055319/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0270 ha
Przeznaczenie: parking dla autobusów
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Cena kwartalnego czynszu: 700,00 zł netto + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie po wystawieniu faktury VAT w terminach: I – do 31 marca, II – do 30 czerwca, III – 30 września, IV – 30 grudnia każdego roku na konto bankowe Wynajmującego wskazane na fakturze
Dodatkowe informacje: wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim, tylko w przypadku, gdy wskaźnik ten wyniesie ponad 100%. Jego wysokość będzie podawana do wiadomości Najemcy w formie zawiadomienia Burmistrza

X.     
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 1032 o pow. 0,06 ha, klasa bonitacyjna: PsIII – 0,0420 ha, N – 0,0180 ha, położonej w Żabnie, objętej KW TR1D/00044699/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,06 ha
Przeznaczenie: dojazd do posesji
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Cena rocznego czynszu: 150,00 zł + należny podatek VAT
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach w terminach: I – do 31 marca, II – 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

XI.     
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 92 o pow. 0,53 ha, klasa bonitacyjna: PsV – 0,45 ha, LsIV – 0,08 ha, położona w Podlesiu Dębowym, objęta KW TR1D/00047847/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,53 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Cena rocznego czynszu: 150,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

XII.     
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 41/11 o pow. 0,10 ha, klasa bonitacyjna: PsIV – 0,0970 ha, N – 0,0030 ha, położonej w Podlesiu Dębowym, objętej KW TR1D/00047847/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,10 ha
Przeznaczenie: utrzymanie terenu zielonego
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Cena rocznego czynszu: 100,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344) upływa z dniem 2 listopada 2023 r. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 11 października 2023 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w sołectwie: Łęg Tarnowski, Goruszów, Podlesie Dębowe.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność