Informacja Burmistrza Żabna ws. bezpłatnego transportu w dniu wyborów do Sejmu i Senatu

I N F O R M A C J A BURMISTRZA ŻABNA z dnia 20 września 2023 r. ws. bezpłatnego transportu w dniu wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na 15.10.2023 roku, dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia.
1. Burmistrz Żabna informuje iż dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15.10.2023 roku, możliwe jest skorzystanie przez osoby uprawnione z bezpłatnego transportu.
2. Prawo do skorzystania z transportu, o kto rym mowa w pkt. 1 mają wyborcy:
1) niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji
c) zaliczeniu do I i II grupy inwalidów
d) osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny
oraz
2) wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat.
3. Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.
4. Osoby zainteresowane skorzystaniem z transportu w dniu wyborów zgłaszają do Urzędu Miejskiego w Żabnie do dnia 02.10.2023 r., zamiar skorzystania z transportu z miejsca zamieszkania „do” lokalu wyborczego, ewentualnie również „z” lokalu, do miejsca w którym wyborca rozpoczął podróż.
5. Wyborca który zgłosił zamiar skorzystania z transportu zostanie poinformowany najpóźniej 12.10.2023 r. o godzinie transportu.
6. Zgłoszenie może być dokonane ustnie (nie telefonicznie), pisemnie lub w formie elektronicznej.
7. Zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.
8. W zgłoszeniu:
1) wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie,
2) wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.
9. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w urzędzie gminy, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność