Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ ORAZ SPRZEDAŻY

Żabno, 24 kwietnia 2024 r.

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz sprzedaży. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1427/3 o pow. 0,0260 ha, powstała z podziału działki nr 1427/1 ujawnionej w KW nr TR1D/00057929/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych położona w Łęgu Tarnowskim, klasa bonitacyjna: RIVa – 0,0260 ha oraz działka nr 1428/1 o pow. 0,0656 ha, powstała z podziału działki nr 1428 ujawnionej w KW nr TR1D/00057929/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, położona w Łęgu Tarnowskim, klasa bonitacyjna: RIVa – 0,0656 ha, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0916 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży
w pozostałych obszarach rolnych klas I-VI. Decyzją z dn. 9 sierpnia 2023 r. znak: RG.6730.102.2023.KB, o warunkach zabudowy ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena sprzedaży: 78.000,00 zł netto + należny podatek VAT
Dodatkowe informacje: Decyzją z dnia 9 sierpnia 2023 r., znak: RG.6730.102.2023.KB o warunkach zabudowy wskazano, iż dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości odbywać się będzie poprzez działkę 1429/3. Z uwagi na to, wraz ze sprzedażą nieruchomości ustanowiona zostanie odpłatna służebność drogowa o pow. 301,00 m2 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1429/3, położonej w Łęgu Tarnowski, stanowiącej własność Gminy Żabno, ujawnionej w KW nr TR1D/00057929/3, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1427/3 oraz działka 1428/1. Służebność ustanawia się w oparciu o Uchwałę nr LXII/832/24 Rady Miejskiej w Żabnie z dn. 27 lutego 2024 r.
Oprócz ceny sprzedaży nieruchomości nabywca zobowiązany będzie więc do uiszczenia na rzecz Gminy Żabno, z tytułu ustanowienia służebności drogowej, jednorazowej opłaty w wysokości: 1830,00 zł netto + 23% VAT w wysokości: 420,90 zł – tj. łącznie 2250,90 zł brutto, płatnej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności drogowej.
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
II.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1427/4 o pow. 0,0284 ha, powstała z podziału działki nr 1427/1 ujawnionej w KW nr TR1D/00057929/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych położona w Łęgu Tarnowskim, klasa bonitacyjna: RIVa – 0,0284 ha oraz działka nr 1428/2 o pow. 0,0622 ha, powstała z podziału działki nr 1428 ujawnionej w KW nr TR1D/00057929/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, położona w Łęgu Tarnowskim, klasa bonitacyjna: RIVa – 0,0622 ha, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0906 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży
w pozostałych obszarach rolnych klas I-VI. Decyzją z dnia 9 sierpnia 2023 r., znak: RG.6730.102.2023.KB o warunkach zabudowy ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena sprzedaży: 67.000,00 zł netto + należny podatek VAT
Dodatkowe informacje: Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Decyzją z dnia 9 sierpnia 2023 r., znak: RG.6730.102.2023.KB o warunkach zabudowy wskazano, iż dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości odbywać się będzie poprzez działkę 1429/3. Z uwagi na to, wraz ze sprzedażą nieruchomości ustanowiona zostanie odpłatna służebność drogowa o pow. 573,00 m2 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1429/3, położonej w Łęgu Tarnowski, stanowiącej własność Gminy Żabno, ujawnionej w KW nr TR1D/00057929/3, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1427/4 oraz działka 1428/2. Służebność ustanawia się w oparciu o Uchwałę nr LXII/833/24 Rady Miejskiej w Żabnie z dn. 27 lutego 2024 r. Oprócz ceny sprzedaży nieruchomości nabywca zobowiązany będzie więc do uiszczenia na rzecz Gminy Żabno, z tytułu ustanowienia służebności drogowej, jednorazowej opłaty w wysokości: 3485,00 zł netto + 23% VAT w wysokości: 801,55 zł – tj. łącznie 4286,55 zł brutto, płatnej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności drogowej.
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

III.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 1362 o pow. 1,18 ha, klasa bonitacyjna: Ps V – 0,11 ha, PsVI – 0,12 ha, ŁIV – 0,95 ha, położonej w Otfinowie, objętej KW TR1D/00044269/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 1,18 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: 750,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego rokuZasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późniejszymi zmianami) upływa z dniem 5 czerwca 2024 r.
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 15 maja 2024 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie, w Sołectwie Łęg Tarnowski oraz Sołectwie Otfinów.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność