Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM.

Żabno, 20 marca 2024 r.

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1362 o pow. 1,88 ha, klasa bonitacyjna: RII – 0,23 ha, ŁIV – 1,07 ha, PsIII – 0,26 ha, PsV – 0,18 ha, PsVI – 0,12 ha, Bi – 0,02 ha, położonej w Otfinowie, objętej KW TR1D/00044269/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 1,88 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży
w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: 750,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w dwóch ratach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
 
II.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 755/43 o pow. 0,01 ha, klasa bonitacyjna: Bi –  0,01 ha, położonej w Niedomicach, powstałej z podziału działki
nr 755/33, objętej KW TR1D/00060471/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,01 ha
Przeznaczenie: lokalizacja obiektu handlowego stanowiącego własność najemcy
Forma oddania w najem: bezprzetargowo
Roczny czynsz najmu: 2600,00 zł netto + VAT
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny w czterech ratach: I kwartał – do 31 marca, II kwartał – do 30 czerwca, III kwartał – do 30 września, IV kwartał – 30 grudnia każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim, tylko
w przypadku gdy wskaźnik ten wyniesie ponad 100%. Jego wysokość będzie podawana do wiadomości Najemcy w formie zawiadomienia Burmistrza Żabna.

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 10 kwietnia 2024 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w sołectwie Otfinów i Niedomice.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność