Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 60/2 o pow. 0,0778 ha, położonej w Goruszowie

Ogłoszenie Burmistrza Żabna o pierwszym pisemnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 60/2, o pow. 0,0778 ha, położonej w Goruszowie.


OGŁOSZENIE

Żabno, 9 listopada 2023 r.

Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy, pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 60/2 o powierzchni 0,0778 ha, położona w Goruszowie. Działka objęta Księgą Wieczystą TR1D/00022325/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: Br-RIIIb – 0,0778 ha. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak. Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnie obowiązującego MPZP. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabno nieruchomość położona jest na obszarach zabudowanych predestynowanych do utrzymania lub intensyfikacji dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym murowanym, jednorodzinnym, parterowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 159,74 m2. Nakłady na budowę opisanego budynku zostały poniesione przez właściciela nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 60/1 i są jego własnością.

Cena wywoławcza nieruchomości: 13.280,00 zł
Wadium: 2.000,00 zł
Termin przetargu: 12 grudnia 2023 r. o godz. 10:00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, sala ślubów

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłata wadium w wysokości 2.000,00 zł na rachunek bankowy na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2023 r. włącznie,
– złożenie pisemnej oferty.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Pisemne oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Żabnie – parter, najpóźniej 7 grudnia 2023 r. w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg – Goruszów, działka 60/2 – 12 grudnia 2023 r.”

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę (aby oferta mogła zostać przyjęta, oferowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej),
5) dodatkowe wyjaśnienia i uzasadnienie oraz planowane użytkowanie nieruchomości.
6) pisemne oświadczenie, że w przypadku gdy dany uczestnik przetargu zostanie wyłoniony jako nabywca, zobowiązuje się do zwrotu nakładów opisanych wyżej, poniesionych przez właściciela działki nr 60/1 na budowę budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 60/2 położonej w Goruszowie.
Wartość nakładów określona przez Rzeczoznawcę majątkowego według stanu na dzień 11.09.2023 r. wynosi 320.830,00 zł.
Podpunkt 6. nie obowiązuje właściciela działki nr 60/1, właściciela nakładów opisanych powyżej.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, które jest warunkiem wzięcia udziału w przetargu.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr telefonu 14-645-60-12 w. 41.

Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność