Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 563/1 o powierzchni 0,01 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim

Ogłoszenie Burmistrza Żabna o drugim, pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 563/1 o powierzchni 0,01 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim.

 

OGŁOSZENIE

Żabno, 27 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Żabna ogłasza drugi, pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 563/1 o powierzchni 0,01 ha, położona w Łęgu Tarnowskim. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna: Br-PsIV – 0,01 ha. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak. Termin przeprowadzonego poprzedniego przetargu – 15 lutego 2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 5.600,00 zł
Wadium: 1.000,00 zł
Termin części jawnej przetargu: 29 maja 2023 r. o godz. 11:00
Miejsce części jawnej przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, sala ślubów

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 1.000,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2023 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości.

Pisemne oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Żabnie – parter, najpóźniej 23 maja 2023 r. w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg – Łęg Tarnowski działka nr 563/1 – 29 maja 2023 r.”

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę (aby oferta mogła zostać przyjęta, oferowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej),
5) dodatkowe wyjaśnienia i uzasadnienie oraz planowane użytkowanie nieruchomości.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, które jest warunkiem wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi o ile uczestnik, którego oferta zostanie wybrana uchyliłby się od zawarcia umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 14-645-60-12 w. 42.

Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność