Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 284/18 o pow. 0,0546 ha, położonej w Żabnie

Ogłoszenie Burmistrza Żabna o pierwszym ustnym, nieograniczonym przetargu na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 284/18 o powierzchni 0,0546 ha położoną w Żabnie.

 

 

OGŁOSZENIE

Żabno, 3 listopada 2023 r.

Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 284/18 o pow. 0,0546 ha, położonej w Żabnie. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00047840/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, łączna powierzchnia: 0,0546 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,0546 ha. Decyzją z 23.02.2017 r., znak: RG.6370.42.2016, o warunkach zabudowy, ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości: 57.720,00 zł netto + 23% VAT
Wadium: 8.000,00 zł
Termin przetargu: 7 grudnia 2023 r. o godz. 12:00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, sala ślubów

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 8.000,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2023 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr telefonu 14-645-60-12 w. 41.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność