Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję LVII Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023
na dzień 2 listopada 2023r. /czwartek/ o godzinie 10:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LVII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2023 nr XLVI/636/22 z dnia 29 grudnia 2022r.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Miasta Tarnowa w zarząd drogi gminnej oraz zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań zadośuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec,
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego komisji doraźnej.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1032, stanowiącej własność Gminy Żabno, położonej w obrębie Żabno.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 755/43 o pow. 0,0130 ha położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą.
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 755/43 o pow. 0,0060 ha położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 589/1 o pow. 0,1264 ha oraz działka nr 589/3 o pow. 0,14 ha, położonej w Otfinowie, z dotychczasowym dzierżawcą
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,02 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,07 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,14 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,10 ha położonej w Janikowicach.
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,11 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,03 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,04 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 506/12 o pow. 7,00 ha położonej w Sieradzy, z dotychczasowym dzierżawcą.
 27. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 21 o pow. 0,08 ha położonej w Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 28. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 21 o pow. 0,08 ha położonej w Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 29. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 21 o pow. 0,20 ha położonej w Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 30. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 837 o pow. 0,51 ha położonej w Otfinowie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 31. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 32. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 33. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 34. Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żabnie

 

Andrzej Głód

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność