Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

ZAWIADOMIENIE

 

RM.0002.53.2023                                                                                              Żabno, 15 czerwca 2023r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję LIII Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023
na dzień 22 czerwca 2023r. /czwartek/ o godzinie 10:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja na temat sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Żabno
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy:
 9. przedstawienie raportu,
 10. debata nad raportem
 11. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Żabna
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2022 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
 13. przedstawienie przez Burmistrz Żabna sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno wraz z informacją o stanie mienia za 2022 r.,
 14. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
 15. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Żabna z wykonania budżetu Gminy za 2022 r.
 16. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabno za 2022 rok.
 17. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2022r.,
 18. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żabna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022r.
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2023 nr XLVI/636/22 z dnia 29 grudnia 2022r.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego.
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółach prawa handlowego.
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – klubie samopomocy pod nazwą „Klub Senior + w Żabnie”.
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/131/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia “Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żabno na lata 2019-2023”.
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/253/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie podziału obszaru gminy Żabno na sektory.
 27. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żabno.
 28. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 852/4 , stanowiącej własność Gminy Żabno, położonej w obrębie Żabno.
 29. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowych na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 45/8, stanowiącej własność Gminy Żabno, położonej w obrębie Podlesie Dębowe.
 30. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na czas oznaczony do trzech lat, nieruchomości oznaczonej jako działki nr 656 o pow. 0,09 ha oraz działki nr 657 o pow. 0,11 ha położonej w Odporyszowie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 31. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na czas oznaczony do trzech lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 364 o pow. 1,00 ha, położonej w Pasiece  Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą.
 32. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na czas oznaczony do trzech lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 364 o pow. 0,68 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą.
 33. Głosowanie nad projektem oświadczenia w sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców Sieradzy wobec realizacji inwestycji pn: „Punkt Zbierania odpadów w miejscowości Sieradza na działce  nr 480, gmina Żabno.”
 34. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 35. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 36. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 37. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

       Andrzej Głód

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność