Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2024-2029 na dzień 13 czerwca 2024r. /czwartek/ o godzinie 12:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe.
 6. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 7. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 8. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 9. Informacja na temat raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Żabnie za rok 2023.
 10. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy:
 11. przedstawienie raportu,
 12. debata nad raportem
 13. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Żabna
 14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2023 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
 15. przedstawienie przez Burmistrz Żabna sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy Żabno wraz z informacją o stanie mienia za 2023 r.,
 16. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Żabno na dzień 31 grudnia 2023r.
 17. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Żabna z wykonania budżetu Gminy za 2023 r.
 18. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Żabnie odnośnie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Żabna z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 19. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2023r.,
 20. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żabna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023r.
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2024 nr LX/812/23 z dnia 28 grudnia 2023r.
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Mieszkania Wspomaganego w Gminie Żabno
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2023.
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Żabno
 27. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Żabno w Zgromadzeniu Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Radnemu Rady Miejskiej.
 28. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 1588/4 o pow. 0,0155 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim.
 29. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 28/1 o pow. 0,01 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim.
 30. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 965 o pow. 0,09 ha, położonej w Gorzycach, z dotychczasowym najemcą.
 31. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 32. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 33. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Żabnie

mgr Krzysztof Wójcik

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność