OGŁOSZENIE Burmistrza Żabna z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach dla której organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Żabna

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach dla której organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z poźn. zm.), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 900.), § 1 ust. 1 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach, ul. Szkolna 2, 33-132 Niedomice.

 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie i zobowiązuje się do umieszczenia stosownych informacji o ogłoszonym konkursie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie, w tym na BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1do zarządzenia Nr 66/23

Burmistrza Żabna z dnia 25 maja 2023 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Żabna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach, ul. Szkolna 2, 33-132 Niedomice, dla której organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ. U. z 2021 r. poz. 1449).

II. Oferty nauczycieli przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. oświadczenie zawierające takie dane osobowe kandydata jak: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

 

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 

 1. w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którem mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz.672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

 

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 

 1. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

 1. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 289);

 

 1. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

 

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;

 

 1. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 984), lub kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną o której mowa 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);

 1. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

 1. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (złącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie);

 

 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie).

Na żądanie komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów o których mowa w pkt II ppkt 4,5,6,7,12,13

 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

III Informacje o sposobie i terminie składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach” w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1 lub listownie na adres: Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1 (decyduje data wpływu do Urzędu)

 1. Nie dopuszcza się składnia ofert w wersji elektronicznej.

IV Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Żabna odrębnym zarządzeniem.

V O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

VI Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

>>>> ZAŁĄCZNIKI

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność