NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA ŻABNA

 

O NABORZE  KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Żabna ogłasza nabór  kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Żabno do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2024 roku.

Każdorazowo wraz z ogłoszeniem konkursu Burmistrz Żabna, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowych.

Kandydatów na członków Komisji konkursowej mogą zgłaszać w formie pisemnej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
 3. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
 4. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

 1. ocena formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
  w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
  o konkursie;
 2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
 3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Żabna.

Zgłoszenia należy składać do dnia 10.01.2024r. w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 18
ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność