Mecenat Małopolski – I edycja

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach otwartego konkursu „Mecenat Małopolski – I edycja 2024”. Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski – I edycja” zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 4 mln zł. Każdy uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę, a maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 80 tys. zł. 

 

W ramach konkursu wspierane będą zadania:
1)    wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne;
2)    rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;
3)    polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski, zarówno w kraju, jak i za granicą;
4)    utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru i tradycyjnych zespołów muzycznych i orkiestr, z wyłączeniem o którym mowa w ust. 3 Regulaminu Konkursu;
5)    zachowujące, utrwalające i upowszechniające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
6)    promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
7)    zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8)    upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

 

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 20% wszystkich kosztów zadania. Obowiązkowe jest wykazanie zarówno innych środków finansowych jak i wkładu osobowego w kosztorysie.

 

Termin składania ofert:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2024-01-18  23:59.

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2024-01-19  16:00.

 

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników dostępne są na stronie: Mecenat Małopolski – I edycja 2024 oraz w  Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w
Zespole ds. Aktywności Kulturowej ul. Zacisze 5, Kraków tel: 12 63-03-511, 12 63-03-476, 12 37-96-092.

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie,  pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów  – I piętro, p. 123  Sekretariat tel. 12 61 60 104.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność