Informacja OPS

„Wspierać i pomagać”

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Ofiarą przemocy domowej mogą być: wpółmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne.

Jeżeli jesteś lub ktoś z Twojego otoczenia może być ofiarą przemocy poproś o pomoc.

Aby działania zmierzające do przeciwdziałaniu przemocy domowej były skuteczne powinny objąć pomocą nie tylko osoby doznające przemocy jak również osoby stosujące przemoc. Powinny obejmować również pomoc dorosłym jak również dzieciom .

Pomoc psychologiczna dla osób doświadczającej przemocy obejmują działania zmierzające do zniwelowania przykrych doświadczeń oraz osiągnąć pożądane skutki psychologiczne. Do takich działań zaliczamy metody interwencyjne, edukacyjne i poradnictwo , wsparcie emocjonalne i społeczne, uczenie zachowań poprzez treningi kompetencji społecznych oraz psychoterapię. Pomoc doświadczającym przemocy musi zmierzać do odbudowania bezpieczeństwa i wewnętrznej siły . Celem jest uznanie przemocy, ale bez obwiniania się za nią oraz zrozumienie, że konsekwencje przemocy dotyczą także innych osób np. dzieci. Kolejnym celem jest wspieranie w samodzielnym podejmowaniu decyzji oraz dążeniu do ich realizacji, wsparcia w przezwyciężaniu skutków przemocy .

W Polsce działania interwencyjne podejmowane są przede wszystkim przez Policję, kuratorów sądowych oraz pracowników pomocy społecznej. W pomoc tą mogą brać zaangażowane inne instytucje np. szkoły czy służby medyczne.

O skuteczności działań interwencyjnych decyduje te z aspekt współpracy instytucjonalnej. Brak tej współpracy nie przyczyni się do rozwiązania problemu przemocy w rodzinie.

Przemoc wobec najbliższych może przejawiać się na wiele sposobów: od bezpośredniej przemocy fizycznej i seksualnej, przez przemoc psychiczną (np. nadmierne kontrolowanie, straszenie, krytykowanie, poniżanie) aż po najmniej rozpoznawalną przemoc ekonomiczną (np. zabieranie pieniędzy, nie łożenie na rodzinę, zabranianie pracy). Niezależnie od tego, jakiej krzywdy doznajesz, możesz zgłosić się po pomoc do naszego ośrodka.

Pomoc psychologiczną i prawną oraz organizację niezbędnych działań interwencyjnych uzyskasz między innymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie Pracownicy ośrodka mogą też uruchomić procedurę Niebieska Karta i ma na celu zaangażowanie odpowiednich specjalistów w pomoc całej rodzinie. W tym celu można skontaktować się z pracownikiem socjalnym

ze swojego rejonu.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny , w którym przyjmą Cię bezpłatnie specjaliści : psycholog, prawnik i pracownik socjalny lub psychologiem pracującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Prawo stoi po Twojej stronie!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie

ul.Św.Jana 3a tel. 509 439 950

 

Na podst.fragmentu książki autorstwa Wioletty Klimczak,Agnieszki Lewickiej-Zelent i Ewy Trojanowskiej pt.”Przemoc wobec kobiet z wyższym wykształceniem.Indywidualne stadium przypadku”wyd. przez Wydawnictwo Uniwersytetu M.Currie-Skłodowskiej w 2020r.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność