Kontrole w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi

Urząd Miejski w Żabnie przypomina, o trwających kontrolach nieruchomości położonych na terenie naszej gminy, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrola dotyczy roku 2023 oraz roku 2024.

Gmina jest zobowiązana do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata na podstawie opracowanego planu kontroli.

Podczas kontroli sprawdzana jest częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków a także zawarcie umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy.

Kontrola polega na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Mieszkańcy wg planu kontroli zobowiązani są do dostarczenia dokumentacji do Urzędu Miejskiego w Żabnie. Nie dostarczenie dokumentów skutkować będzie przeprowadzeniem kontroli w miejscu zamieszkania przez upoważnionych pracowników.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

 

Lp. Kontrolowany Kontrolujący Termin kontroli
1 Właściciele nieruchomości

położonych na terenie Gminy

Żabno: Bobrowniki Wielkie,

Ilkowice, Łęg Tarnowski,

Niedomice, Żabno, Podlesie

Dębowe

Upoważnieni Pracownicy

Urzędu Miejskiego w

Żabnie

II kwartał 2024 r.
2 Właściciele nieruchomości

położonych na terenie Gminy

Żabno: Chorążec, Sieradza,

Odporyszów, Czyżów, Kłyż,

Goruszów, Gorzyce

Upoważnieni Pracownicy

Urzędu Miejskiego w

Żabnie

III i IV kwartał 2024 r.
3 Właściciele nieruchomości

położonych na terenie Gminy

Żabno: Janikowice, Nieciecza, ,

Otfinów, Pasieka Otfinowska,

Pierszyce, Siedliszowice

Upoważnieni Pracownicy

Urzędu Miejskiego w

Żabnie

I kwartał 2025 r.

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność