Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żabno

Burmistrz Żabna informuje, iż w dniach od 26.06.2024 r. do 31.07.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje, dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żabno.

Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Burmistrza Żabna na podstawie zarządzenia, stanowiącego załączniki do niniejszej informacji. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców Gminy Żabno oraz pozostałych interesariuszy procesu rewitalizacji na temat wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Żabno.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

 • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz na stronie internetowej gminy www.zabno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umwzabno, a także pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zabno_formularz_uwag_or_oz
 • spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 9 lipca 2024 r.
  • godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie – zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane podobszarem rewitalizacji Żabno;
  • godzinie 16:30 w Domu Ludowym w Otfinowie – zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane podobszarem rewitalizacji Siedliszowice;
  • godzinie 17:00 w Domu Ludowym w Otfinowie – zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane podobszarem rewitalizacji Pierszyce;
  • godzinie 17:30 w Domu Ludowym w Otfinowie – zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane podobszarem rewitalizacji Otfinów.
 • wypełnienia formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.zabno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umwzabno oraz elektronicznie pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zabno_ankieta_or
 • ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pokój nr 14

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest: Barbara Bator.

ZARZĄDZENIE NR 122/24

BURMISTRZA ŻABNA

z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żabno

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 278) zarządza się co następuje:

 • 1.
 1. Przeprowadzić z interesariuszami procesu rewitalizacji konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żabno.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Żabno oraz pozostałych interesariuszy procesu rewitalizacji wskazanych w art. 2 ustawy o rewitalizacji na temat wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.
 3. Konsultacje rozpoczną się 26 czerwca 2024 r., a zakończą się 31 lipca 2024 r.
 4. Konsultacje obejmują obszar Gminy Żabno.
 5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz na stronie internetowej gminy www.zabno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umwzabno, a także pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zabno_formularz_uwag_or_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 9 lipca 2024 r.

 • o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie – zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane podobszarem rewitalizacji Żabno;
 • o godzinie 16:30 w Domu Ludowym w Otfinowie – zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane podobszarem rewitalizacji Siedliszowice;
 • o godzinie 17:00 w Domu Ludowym w Otfinowie – zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane podobszarem rewitalizacji Pierszyce;
 • o godzinie 17:30 w Domu Ludowym w Otfinowie – zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane podobszarem rewitalizacji Otfinów.

3) wypełnienia formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.zabno.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umwzabno oraz elektronicznie pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zabno_ankieta_or

4) ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pokój nr 14

 1. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@zabno.pl;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno;

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno w godzinach pracy Urzędu;

4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zabno_formularz_uwag_or_oz

5) podczas spotkań konsultacyjnych w dniu 9 lipca 2024 r.

 1. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy oraz w BIP.
 2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych gminy www.zabno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umwzabno oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie w okresie od 26 czerwca 2024 do 31 lipca 2024 r.
 3. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest: Barbara Bator.
 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność