Informujemy, że Gmina Żabno otrzymała dofinansowanie w ramach dwóch poddziałań 4.4.2 i 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dot. Redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza

Informujemy, że Gmina Żabno otrzymała dofinansowanie w ramach dwóch poddziałań 4.4.2 i 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dot. Redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza – Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Zadania obejmować będą wymianę 125 szt. starych kotłów na nowoczesne piece  (w tym: 85 szt. gazowych 40 szt. węglowych) w indywidualnych gospodarstwach domowych . Koszt zadania to prawie 1 617 000,00 zł, z czego na dofinansowanie z unijnych funduszy przeznaczono ok. 1 592 000,00 zł. Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zostaną podpisane w najbliższym czasie. Według informacji uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskim realizacja (fizyczna wymiana kotłów) rozpocznie się od 2018 roku po wizycie audytora.

  • Gmina Żabno w dniu  30.10.2017 roku podpisała umowę  nr RPMP.04.04.03-12-0102/17-00-XVII/390/FE/17 o dofinansowanie projektu „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żabno poprzez wymianę starych urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z modernizacją energetyczną budynków” w ramach Osi Priorytetowej Os 4 Regionalna polityka energetyczna RPO WM 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji  (paliwa stałe)– spr  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 381 100,00 zł

Przyznane dofinansowanie wynosi  375191,94 zł

W ramach umowy zostanie dofinansowana wymiana ok. 40 kotłów (węglowe spełniające normy) w gospodarstwach domowych wraz z instalacją wewnętrzną.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność