Gmina Żabno w dniu podpisała umowę o dofinansowanie projektu „ Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Żabno…”

Gmina Żabno w dniu  6.11.2017 roku podpisała umowę  nr RPMP.04.04.02-12-0101/17-00-XVII/401/FE/17 o dofinansowanie projektu „ Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Żabno poprzez wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych wraz z modernizacja energetyczną a budynków” w ramach Osi Priorytetowej Os 4 Regionalna polityka energetyczna RPO WM 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 236 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie wynosi  1 217 139,97 zł

W ramach umowy zostanie dofinansowana wymiana ok. 85 kotłów (gazowe, biomasa) w gospodarstwach domowych wraz z instalacją wewnętrzną.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność