Dyrektor Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim ogłasza nabór do żłobka na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim ogłasza nabór do żłobka na rok szkolny 2024/2025 w ramach zadania:

„Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029”
“Zadanie realizowane w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029”

Termin rekrutacji: 1 – 29 lutego 2024 r. do godz. 16.00

Karta zapisu wraz z regulaminem rekrutacyjnym dostępne są na stronie internetowej: www.pplt2.przedszkolna.net w zakładce „Żłobek – Rekrutacja na rok 2024/2025 w ramach programu Maluch+ na lata 2022-2029” oraz w budynku przedszkola/żłobka (ul. Zborowskiego 37, Łęg Tarnowski)

Dokumenty można złożyć osobiście – u dyrektora Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim,
ul. Zborowskiego 37, 33-131 Łęg Tarnowski lub elektronicznie. Dokumenty należy przesłać na adres: przedszkolelegtarnowski2@gmail.com łącznie z wymaganymi zaświadczeniami.

Karta zapisu powinna być wydrukowana w kolorze. Oryginały dokumentów przesłanych
e-mailem należy dostarczyć do dyrektora Żłobka najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim przygotowano
w oparciu o:

  • zapisy Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • Uchwałę Nr XXXIII/482/22 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 stycznia 2022 r.
    w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim;
  • Statut Gminnego Żłobka w Łęgu Tarnowskim.

Ważne!

Dokumenty uprawniające do skorzystania z przyjęcia do żłobka należy dostarczyć wraz z Kartą Zgłoszenia, m.in. Zaświadczenia z zakładu pracy informujące o tym, czy rodzice są zatrudnieni. Zaświadczenie powinno wskazywać na jakich warunkach osoba jest zatrudniona (umowa o pracę na pełny etat, na czas określony lub nieokreślony, czy pracownik nie przebywa na długotrwałym zwolnieniu czy też urlopie, np. wychowawczym).

Nazwa zadania:

„Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029”

“Zadanie realizowane w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029”

Zadanie – projekt FERS pn. ”Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem: 33-131 Łęg Tarnowski, ul. Zborowskiego 37 (wpis do rejestru 22038/Z) o 16 nowych miejsc oraz utworzenie placu zabaw dla 16 nowo utworzonych miejsc opieki„

W ramach stworzonych 16 miejsc żłobkowych realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne w roku szkolnym 2024/2025.

Grupa docelowa: Dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel projektu: Utworzenie 16 miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Łęgu Tarnowskim
i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wzrost dostępności miejsc opieki przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki programowi „MALUCH+” 2022-2029 umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu do instytucji opieki. Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji osób
z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie m.in. bezpośredniego parkingu, podjazdu do budynku żłobka, szerokich przejść, toalety, różnych kanałów dotarcia odbiorców, strony internetowej żłobka, materiałów edukacyjnych dostosowanych do różnych potrzeb edukacyjnych.

Gminny Żłobek w Łęgu Tarnowskim posiada niezbędne udogodnienia przestrzenne i funkcjonalne dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz brak barier architektonicznych w budynku.

#FunduszeUE

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność