Burmistrz Żabna ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku pomocy administracyjnej – ds. obsługi Burmistrza, sekretariatu, sportu i zdrowia.

Urząd Miejski w Żabnie
ul. Jagiełły 1
33-240 Żabno

 

Żabno, 22 sierpnia 2023 r.

 

Burmistrz Żabna ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku pomocy administracyjnej – ds. obsługi Burmistrza, sekretariatu, sportu i zdrowia.

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria – wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie
 2. 2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych i instrukcji kancelaryjnej.
 3. Dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność.
 4. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego.
 5. Obywatelstwo polskie.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na stanowisku, którego nabór dotyczy.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi :

 1. Organizowanie spotkań, narad, wyjazdów służbowych i konferencji zgodnie z poleceniami Burmistrza i jego Zastępcy.
 2. Zbieranie i opracowywanie informacji, sprawozdań dla potrzeb Burmistrza i jego Zastępcy.
 3. Prowadzenie korespondencji związanej z pracą sekretariatu.
 4. Przyjmowanie interesantów, gości i ich obsługa.
 5. Przyjmowanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych, obsługa urządzeń biurowych.
 6. Koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz realizacja zadań własnych wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia oraz Gminnego Programu Ochrony Zdrowia.
 7. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Sportu.
 8. Prowadzenie kierunkowych działań gminy w zakresie współpracy z klubami i związkami sportowymi.
 9. Udzielanie i rozliczanie dotacji klubom sportowym.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe.
 11. Obsługa Dziennika podawczego Urzędu Miejskiego.

 

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcą po nawiązaniu stosunku pracy.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
 2. Termin zatrudnienia: wrzesień 2023 r.
 3. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1.
 4. Praca biurowa z obsługą komputera.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 4. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o treści: „ Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”
 7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: “Wyrażam zgodę na    przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych”.
 8. Oświadczenie o treści: “Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”.
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienia na stanowisku, którego nabór dotyczy.

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 30 sierpnia 2023 r. do godz. 13.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: “nabór na stanowisko ds. obsługi Burmistrza, sekretariatu, sportu i zdrowia.” w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1, tylko w formie papierowej.

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Po weryfikacji złożonych dokumentów, spośród osób spełniających wymogi formalne zostanie wyłonionych 5-8 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Żabnie.

Dodatkowych informacji udziela Mateusz Libera ul. Władysława  Jagiełły 1, Tel. 014 645 60 12 wew. 27.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność