Budowa kanalizacji w Niecieczy

Do listopada b.r. zakończy się realizacja zadania „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieciecza – Żabno”, które jest częścią zadania pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żabno, Nieciecza i Pasieka Otfinowska oraz sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowniki Wielkie”. Dofinansowanie tej inwestycji z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 100 % kosztów kwalifikowalnych zadania i wynoci 3 379 749,00 zł.

Inwestycja budowy kanalizacji w Niecieczy została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap został wykonany w 2023 roku, a koniec drugiego i jednocześnie zakończenie zadania przypada na listopad 2024 roku.

Wszystkie elementy tego zadania zostały zawarte w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego w Niedomicach Sp. z o. o. na lata 2023-2027. Plan, po zaopiniowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krakowie, został zatwierdzony przez Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz z zasadami dofinansowania, jak również z umową o dofinansowanie zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, w pierwszej kolejności konieczne było wybudowanie odcinka kanalizacji tłocznej z Niecieczy do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Żabnie a następnie wybudowanie dwóch zlewni w Niecieczy, które bezpośrednio łączą się z rurociągiem tłocznym w przepompowni tranzytowej.

Pula środków z funduszu PROW przyznana dla każdej z gmin na realizację inwestycji dotyczących gospodarki wodno – ściekowej, na lata 2014-2020, została w pełni wykorzystana a przyznana kwota dofinansowania, pozwoliła na realizację inwestycji tylko w tym zakresie.

Podsumowując: ramach I etapu zadania został wybudowany rurociąg tłoczny, tranzytowy z miejscowości Nieciecza do Żabna o długości 3190 m.b., przepompownia tranzytowa P6 w Niecieczy oraz przebudowana została przepompownia włączeniowa P6 w Żabnie. Spółka z własnych środków zbudowała odcinek kanalizacji tłocznej Ø110, wchodzący w granicę Aglomeracji Żabno i stanowiący koszt niekwalifikowalny operacji.

W II etapie wybudowana została zlewnia P6 oraz zlewnia P5 w miejscowości Nieciecza o łącznej długości sieci 2348 m.b. Spółka z własnych środków zbudowała odcinki kanalizacji Ø160, stanowiące koszt niekwalifikowalny operacji. Po zrealizowaniu tej części inwestycji, na obszarze Nieciecza – Czyżów pozostaną jeszcze do wybudowania 4 zlewnie ścieków, tworząc tym samym cały system kanalizacyjny na terenie tych miejscowości. Kolejne etapy budowy kanalizacji będą realizowane po pojawieniu się możliwości ich finansowania z funduszy zewnętrznych.

 

Źródło: Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność