ANKIETA I FORMULARZ KONSULTACJI do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Gminy Żabno na lata 2023-2030 ETAP I

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) to podstawowy dokument uchwalany przez gminę umożliwiający prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych/naprawczych na obszarach dotkniętych problemami.

Gmina Żabno zrealizowała pierwszy etap dotyczący opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno, którym jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
w oparciu o szczegółową diagnozę analizowanego obszaru. Diagnoza została opracowana w oparciu o dane statystyczne pozyskane z GUS oraz przekazane przez Urząd Miasta i Gminy w Żabnie oraz inne jednostki współpracujące.

Obszar projektowanej interwencji rewitalizacyjnej to obszar (pomniejszony o obszary niezamieszkałe), na którym występują problemy społeczne (np. wysoki poziom bezrobocia) oraz jeden z poniżej wymienionych problemów infrastrukturalnych i/lub środowiskowych:

– gospodarczy (np. niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw),
– środowiskowy (np. przekroczenia standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),

– przestrzenno-funkcjonalny (np. braki w wyposażeniu infrastrukturalnym i społecznym),

– techniczny (np. zły stan techniczny obiektów/urządzeń/sieci).

Z obszaru zdegradowanego, wyznacza się obszar rewitalizacji (maksymalnie 20% powierzchni gminy, zamieszkały maksymalnie przez 30% mieszkańców). Po przyjęciu GPR, to na tym obszarze można korzystać z dofinansowania na realizację projektów rewitalizacyjnych. Analiza danych dostarczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Żabnie, Powiatową Komendę Policji w Tarnowie, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie, wskazała że obszarami dotkniętymi problemami społecznymi (tj. bezrobocie, nasilający się problem ubóstwa, wzrost liczebności osób w wieku poprodukcyjnym, ograniczony dostęp do usług publicznych) są następujące jednostki urbanistyczne:

  • Janikowice – położone w północno zachodniej części gminy. Sąsiaduje z Gminą Wietrzychowice oraz sołectwami: Pierszyce od północy, Otfinów i Goruszów od wschodu,
  • Otfinów – położony w północnej części Gminy, sąsiadująca z innymi jednostkami (sołectwami): Kłyż od północnego-wschodu, Gorzyce od wschodu, Czyżów i Pasieka Otfinowska od południa, Goruszów, Pierszyce, Janikowice i Siedliszowice od zachodu,
  • Sieradza i Fiuk – graniczące z gminą Dąbrowa Tarnowska oraz sołectwami: Chorążec, Łęg Tarnowski, Odporyszów i Miastem Żabno.

Wskazany obszar stanowi 26,12% powierzchni ogólnej gminy Żabno i zamieszkiwany jest łącznie przez 12,8% populacji gminnej.

Obszarami o wysokim natężeniu występowania zjawisk kryzysowych są także:

  • Goruszów,
  • Gorzyce,
  • Niedomice,
  • Kłyż,
  • Łęg Tarnowski,
  • Żabno.

Projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wymaga przeprowadzenia ustawowych konsultacji. Ankietyzacja jest jednym z nich. Celem badania ankietowego jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów każdego z trzech wyznaczonych obszarów. Kluczowym elementem jest zbadanie opinii mieszkańców oraz poznanie realnych potrzeb i oczekiwań związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania każdego z podobszarów.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Formularz należy złożyć w terminie od 29 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno

bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Żabnie w godzinach pracy Urzędu,

drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zabno.pl

Proszę o zaznaczenie wybranej odpowiedzi znakiem X

 

>>>> FORMULARZ ANKIETY (wersja word) <<<<

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność