Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

ZARZĄDZENIE Nr 47/24
Burmistrza Żabna
z dnia 23 lutego 2024r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 30 w związku z art. 11a ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 13 i art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  oraz Uchwały Nr LVIII/791/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” zarządzam co następuje:

  • 1
  1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 10/24 Burmistrza Żabna z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
  2. Wyniki konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji zadań wymienionych w §1 ust. 1 wraz z nazwą zadani publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Żabno a poszczególnymi podmiotami.

 

  • 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie,
  • na stronie internetowej zabno.pl .

 

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik

do zarządzenia nr 47/24

Burmistrza Żabna
z dnia 23 lutego 2024r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Lp. Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
1 Fundacja Latino 33-240 Żabno ul. Wilanowska 7 „Wakacje z Tańcem i Akrobatyką VI” 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy zł)
2 Parafię Rzymskokatolicką p.w. Ducha Świętego w Żabnie, 33-240 Żabno, Rynek 27 „Letni wypoczynek dzieci i młodzieży nad morzem alternatywą dla zagrożeń socjologicznych dotykających naszych wychowanków– kolonia w STEGNIE” 35 000,00 zł (trzydzieści pięć  tysięcy zł)
3 Koła Gospodyń Wiejskich Pasieczanki. 33-270 Pasieka Otfinowska, Pasieka Otfinowska 141 „Dzień Rodziny na sportowo – Mamo, tato czas na ruch, niech nie rośnie nam brzuch” – organizacja pikniku rodzinnego bezalkoholowego, promującego zdrowy styl życia z udziałem rodziców, dzieci, młodzieży oraz lokalnej jednostki OSP 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł)
4 Stowarzyszenie Razem dla Niedomic, 33-132 Niedomice
ul. Szkolna 2
„Jak zachować dobrą formę w wieku senioralnym” 5 500,00 zł (pięć tysięcy pięćset zł)
5 Koła Gospodyń Wiejskich „U Marysi”, 33-131 Łęg Tarnowski, ul Witosa 187a „Nie daj się nałogom – bądź Sobą” 6 000,00 zł (sześć tysięcy zł)
6 Stowarzyszenia Rozwoju Siedliszowic u Tatara,  33-250 Otfinów, Siedliszowice 205 „Mówimy NIE dla alkoholi i narkotyków na drogach” – promocja zdrowego stylu życia 6 000,00 zł (sześć tysięcy zł)
7 Ludowy Klub Sportowy „ŁEGOWIA” w Łęgu Tarnowskim, 33-131 Łęg Tarnowski ul. Sportowa 2 „Sportowo w Łęgu Tarnowskim !!!” 3 000,00 zł (trzy tysiące zł)
8 „Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żabnie” 33-240 Żabno ul. Jagiełły 1 „Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla szerokiego ogółu społeczeństwa” 28 000,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy zł)

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność