Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2024 z zakresu zdrowia publicznego

 ZARZĄDZENIE Nr 69/24 Burmistrza Żabna z dnia 04 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2024 z zakresu zdrowia publicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1608) zarządza się, co następuje:

  • 1
  1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 45/24 Burmistrza Żabna z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2024 z zakresu zdrowia publicznego.
  2. Wyniki konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji zadań wymienionych w §1 ust. 1 wraz z nazwami zadań publicznych oraz kwotami  przyznanych dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Warunki realizacji zadań publicznych zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Żabno a podmiotami.

 

  • 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie,
  • na stronie internetowej zabno.pl .

 

  • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu  Spraw Administracyjnych
i Obywatelskich.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do zarządzenia nr  69/24

Burmistrza Żabna
z dnia 04 kwietnia 2024r.

   

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

 

Lp. Oferent Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
1. Małopolski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

31-116 Kraków ul. Studencka 19

 

Promowanie idei honorowego krwiodawstwa 7 000,00 zł.

 

 

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność