ZARZĄDZENIE NR 67/23 Burmistrza Żabna z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieradzy dla której organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

ZARZĄDZENIE NR 67/23

Burmistrza Żabna

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisk o dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieradzy dla której organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z poźn. zm.), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 900.), § 1 ust. 1 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)  oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieradzy, Sieradza 70, 33-240 Żabno.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie i zobowiązuje się do umieszczenia stosownych informacji o ogłoszonym konkursie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie, w tym na BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

>>>  ZAŁĄCZNIKI

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność