ZARZĄDZENIE Burmistrza Żabna w sprawie określenia wzoru umowy o udzielenie dotacji na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków

ZARZĄDZENIE

Nr 58/23

Burmistrza Żabna

z dnia 9 maja 2023 r.

 

w sprawie określenia wzoru umowy o udzielenie dotacji na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr L/667/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żabno (Dz.Woj. Małop. z 2023 r. poz. 2612 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje.

 1.

W celu realizacji Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żabno stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/667/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żabno (Dz.Woj. Małop. z 2023 r. poz. 2612 z późn. zm.), określa się wzór  umowy o udzielenie dotacji celowej  na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska oraz Skarbnikowi Gminy Żabno.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2023 r.

Załacznik 1

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność