Wzory zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Wzory zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zgłoszenie do OKW indywidualne: LINK

Zgłoszenie do OKW Komitet: LINK

 

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?: LINK

ZAŁĄCZNIKI: https://bip.malopolska.pl/umwzabno,m,285520,wybory-parlamentarne-2023.html 

 

Informacja

ws. zasad zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 1. W związku z zarządzeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 listopada 2023 roku, poniżej przedstawiamy zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
 2. Szczegółowe regulacje odnośnie zasad zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określają uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.
  w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych
  w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

 1.  Zgodnie z treścią przedmiotowych uchwał:
  1. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji posiada:

1)       Pełnomocnik wyborczy:

a)       komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;

b)      koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;

c)       reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

2)       Wyborca samodzielnie komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji
w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy,
w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1)       jest obywatelem polskim;

2)       najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3)       nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4)       nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5)       nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.
 2. Kandydatem do składu komisji nie może być:

1)       kandydat w wyborach;

2)       komisarz wyborczy;

3)       pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4)       pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

5)       urzędnik wyborczy;

6)       mąż zaufania;

7)       obserwator społeczny;

8)       osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a)       małżonkiem,

b)      wstępnym,

c)       zstępnym,

d)      rodzeństwem,

e)       małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,

f)        osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

9)       pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

 1. IV.    Zgłoszenie kandydatów na członków komisji przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby), musi być dokonane najpóźniej w 30-tym dniu przed dniem wyborów (tj. do 15 września 2023 roku)Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

 

 1. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych możliwe jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żabnie, tj.:

a)       poniedziałek od godz. 07:30 do 16:00,

b)      wtorek od godz. 07:30 do 15:30,

c)       środa od godz. 07:30 do 15:00,

d)      czwartek od 07:30 do 16:00,

e)       piątek od 07:30 do 14:00.

 

 1. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

VII. Zgłoszenie kandydata na członka OKW nie gwarantuje powołania w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami PKW, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

 1. Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

1)       Przewodniczący komisji – 800 zł,

2)       Zastępca przewodniczącego – 700 zł,

3)       Członek komisji – 600 zł.

Wysokość diet określa uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego.

 1. Na terenie Gminy Żabno  funkcjonować będzie 18 Obwodowych Komisji Wyborczych
  w następujących miejscowościach:

1)       Żabno – 2 komisje

2)        Łęg Tarnowski – 2 komisje

3)       Otfinów

4)       Ilkowice

5)       Odporyszów

6)       Czyżów

7)       Niedomice

8)       Bobrowniki Wielkie

9)       Gorzyce

10)   Chorążec

11)   Sieradza

12)   Pasieka Otfinowska

13)   Kłyż

14)   Siedliszowice

15)   Pierszyce

16)   Podlesie Dębowe

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność