Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę i użyczenie.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W DZIERŻAWĘ I UŻYCZENIE. 

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę i użyczenie. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona jako działka nr 45/11 o pow. 0,0088 ha, klasa bonitacyjna: PsIV – 0,0088 ha, położona w Podlesiu Dębowym, powstała z podziału działki nr 45/8, objętej KW TR1D/00047847/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0088 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach zabudowanych predestynowanych do utrzymania i intensyfikacji dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.
Forma sprzedaży: bezprzetargowo na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
Cena sprzedaży: 6.000,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
II.
Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona jako część działki nr 832/4 o pow. 0,0165 ha, klasa bonitacyjna: B – 0,0165 ha, położona w Żabnie, objęta KW TR1D/00069555/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0165 ha
Przeznaczenie: W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży na obszarach zabudowanych predestynowanych do utrzymania i intensyfikacji dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.
Forma oddania w najem: bezprzetargowo
Roczny czynsz najmu: 100,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim, tylko w przypadku gdy wskaźnik ten wyniesie ponad 100%. Jego wysokość będzie podawana do wiadomości Najemcy w formie zawiadomienia Burmistrza Żabna.
III.
Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona jako część działki nr 357 o pow. 0,01 ha oraz część budynku Domu Ludowego w Janikowicach o pow. użytkowej 53,64 m2 zlokalizowanego na działce nr 357, położona w Janikowicach, objęta KW TR1D/00046058/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: część działki – 0,01 ha,

część budynku – 53,64 m2

Przeznaczenie: działalność statutowa Koła Gospodyń Wiejskich w Janikowicach
Forma oddania w użyczenie: bezprzetargowo
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
IV.
Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona jako część działki nr 22 o pow. 0,01 ha oraz część budynku Domu Ludowego w Chorążcu (sala zebrań i aneks kuchenny) o łącznej pow. użytkowej 30,89 m2, zlokalizowanego na działce nr 22, położona w Chorążcu, objęta KW TR1D/00039738/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: część działki – 0,01 ha,

część budynku – 30,89 m2

Przeznaczenie: działalność statutowa Koła Gospodyń Wiejskich w Chorążcu
Forma oddania w użyczenie: bezprzetargowo
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
V.
Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona jako część budynku Domu Ludowego w Otfinowie o pow. użytkowej 28,7 m2 zlokalizowanego na działce 1331/13, położona w Otfinowie, objęta KW TR1D/00080592/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: część budynku – 28,7 m2
Przeznaczenie: działalność statutowa Koła Gospodyń Wiejskich w Otfinowie
Forma oddania w użyczenie: bezprzetargowo
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344) upływa 20 marca 2024 r.

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 28 lutego 2024 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w sołectwie Podlesie Dębowe, Janikowice, Chorążec i Otfinów.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność