Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I ODDANIA W DZIERŻAWĘ.

Żabno, 26 czerwca 2024 r.

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

I.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 275/10, położona w Morzychnie, klasa bonitacyjna: RIVb – 1,4786ha, RV – 0,3836 ha, objęta KW TR1D/00046499/9 (działka 275/10 powstała z podziału działki nr 275, która powstała z łączenia działek nr 78/2 i nr 100 objętych księgą wieczystą KW TR1D/00046499/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych)
Powierzchnia nieruchomości: 1,8622 ha
Przeznaczenie: Gmina Dąbrowa Tarnowska posiada prawnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Według zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Tarnowska, teren wsi Morzychna „Strefa przemysłowa”, przyjętego uchwałą nr XXIX/268/2009 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z 29 września 2009 roku przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem planu: „14.PU” – tereny produkcyjno- usługowe.
Forma przetargu: przetarg pisemny nieograniczony
Cena wywoławcza: 1.340.000,00 zł netto + należny podatek VAT
Dodatkowe informacje: Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, z uwagi na co, wraz ze sprzedażą nieruchomości ustanowione zostaną dwie odpłatne służebności drogowe celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej:

1. Służebność o pow. 0,4193 ha na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 275/9, położonej w miejscowości Morzychna, gm. Dąbrowa Tarnowska, stanowiącej własność Gminy Żabno, powstałej z podziału działki nr 275, która powstała z łączenia działek nr 78/2 i nr 100 objętych Księgą Wieczystą nr TR1D/00046499/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 275/10, położonej w miejscowości Morzychna. Służebność ustanawia się w oparciu o uchwałę nr LV/722/23 Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
Oprócz ceny sprzedaży nieruchomości nabywca zobowiązany będzie więc dodatkowo do uiszczenia, na rzecz Gminy Żabno, z tytułu ustanowienia w/w służebności drogowej nr 1 jednorazowego wynagrodzenia w wysokości: 13.420,00 zł netto + 23% VAT w wysokości 3.086,60 zł, tj. łącznie 16.506,60 zł brutto, płatnej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości.

2. Służebność o pow. 0,0035 ha na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 849/2, położonej w miejscowości Odporyszów, gm. Żabno stanowiącej własność Gminy Żabno, ujawnionej
w księdze wieczystej KW TR1D/00047988/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 275/10, położonej w miejscowości Morzychna, gm. Dabrowa Tarnowska. Służebność ustanawia się w oparciu o uchwałę nr LV/723/23 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 31 sierpnia 2023 r.
Oprócz ceny sprzedaży nieruchomości nabywca zobowiązany będzie więc dodatkowo do uiszczenia, na rzecz Gminy Żabno, z tytułu ustanowienia w/w służebności drogowej nr 2 jednorazowego wynagrodzenia w wysokości: 1.260,00 zł netto + 23% VAT w wysokości 289,80 zł. tj. łącznie 1.549,80 zł brutto, płatnej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości.

Teren nieruchomości został włączony w obszar Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1604 t.j.) Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną – Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości. Z osobą, która przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

II.
Oznaczenie: działka nr 852/8, o pow. 0,01 ha, klasa bonitacyjna: B – 0,01 ha, położona w Łęgu Tarnowskim, , objęta KW TR1D/00059348/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,01 ha
Przeznaczenie: Nieruchomość położona jest w obszarach zabudowanych predestynowanych do utrzymania i intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.
Forma sprzedaży: bezprzetargowo na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
Cena sprzedaży: 8.840,00 zł

III.
Oznaczenie: część działki nr 60 o pow. 0,40 ha, klasa bonitacyjna: Lzr-RV – 0,29 ha, LsIV – 0,11 ha, położona w Sieradzy, objęta KW TR1D/00037660/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,40 ha
Przeznaczenie: umiejscowienie uli dla pszczół
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: 100,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późniejszymi zmianami) upływa z dniem 7 sierpnia 2024 r. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 17 lipca 2024 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w Sołectwie Morzychna (gm. Dąbrowa Tarnowska), Łęg Tarnowski i Sieradza.

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność