Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ ORAZ SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Żabno, 17 kwietnia 2024 r.

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczącymi roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1486/1 o pow. 0,0893 ha, położona w Żabnie, klasa bonitacyjna: Bi – 0,0893 ha, objęta KW TR1D/00024094/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0893 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach usług publicznych i komercyjnych. Dla nieruchomości wydano decyzję o warunkach zabudowy znak: RG.6730.172.2022.DG, z dn. 9 maja 2023 r. Decyzją ustalono warunki zabudowy dla inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku handlowo-usługowego (sklep spożywczo-przemysłowy) z przeznaczeniem części budynku na funkcję mieszkalną na działce nr 1486/1 położonej w miejscowości Żabno, gmina Żabno.
Forma sprzedaży: bezprzetargowo – sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
Cena sprzedaży: 36 750,00 zł, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
Dodatkowe informacje: Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym w związku z żądaniem jej sprzedaży, o którym mowa w art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz użytkownika wieczystego. Nieruchomość jest zabudowana, a zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego

II.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1011/2 o pow. 0,0351 ha, położona w Żabnie, klasa bonitacyjna: RI – 0,0351 ha, objęta KW TR1D/00044699/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0351 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w pozostałych obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo
Roczny czynsz dzierżawny: 200,00 zł
Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT
Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu począwszy od 1 stycznia 2025 r. będzie corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim, tylko w przypadku gdy wskaźnik ten wyniesie ponad 100 %.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późniejszymi zmianami) upływa z dniem 29 maja 2024 r.
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 8 maja 2024 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność